• مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  توضیح ضروری روزنامه رسمی:     نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره 250973 ـ 28/12/1389، موضوع تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشیو پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوریمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهورمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور     شورای ع…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  توضیح ضروری روزنامه رسمی:     نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره 7539/206 ـ 1/4/1390، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌‌های اجرایی کشور از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد. مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری    شورای عالی اداری در یکصد و چهل و نهمین جلسه مورخ 5/2/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، در …
 • اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور تمامی دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (5) قانون مدیریت خدمات کشوری     شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، مصوبه شماره 7539/206 مورخ 1/4/1390 شورا، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور را به شرح زیر اصلاح نمود:     ماده1ـ عبارت زیر جایگزین ماده7 می‌شود:      «وجوه ناشی از فروش ساختمان‌های موضوع این مصوبه، مطابق قوا…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه شـورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادنو ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوریمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و داراییمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور     شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ا…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه شـورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادنو ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوریمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و داراییمعاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور     شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلسه مورخ 5/10/1390 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت صنعت، معدن و تجارت و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی       در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 15/12/1390، طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه را که در اجرا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان         در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ  21/1/1391، طرح جامع شهر نهاوند را که در اجرای بند (2) ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نکا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نکا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران     در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 21/1/1391، طرح جامع شهر نکا را که در اجرای بند (2) از ماده (3) …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین  استاندار محترم استان اصفهان       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 9/8/1390 اصلاح حریم شهر نائین را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی …
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۳۱۳۸۳/۲۰۶                                                                       ۷/۱۲/۱۳۹۰ مصوبه شـورای عالی اداری در خصوص ساماندهی مؤسسات پژوهشی وابسـته به وزارت صنعت، معدن و تجارت و تعیین جایگاه سازمانی دانشگاه صنایع و معادن و ارتقای فعالیت‌های آموزشی این دانشگاه وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت علوم، تحقیقات و فنآوری معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور شورای عالی اداری در یکصد و پنجاه و چهارمین جلس…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۲۵۰۹۷۳ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۹، موضوع تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد.   شماره۲۵۰۹۷۳                                                                          ۲۸/۱۲/۱۳۸۹ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص تعیین وضعیت مؤسسات آموزشی و پژوهشی وابسته به وزارت صنایع و معادن وزارت صنایع و معادن ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری معاونت بر…
 • اصلاح مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  پیوست مصوبه شورای عالی اداری «استاندارد تأمین و بکارگیری ساختمان‌های دولتی» ۱ـ مفاهیم و تعاریف: ۱ـ۱ـ فضاهای اصلی اداری: منظور فضاهایی هستند که کار اصلی اداری مستقیماً در آنها انجام می‌شود. از قبیل اتاق‌های مدیریت، کارشناسی (یک یا چندنفره)، فضای انجام امور دفتری، بایگانی‌های جاری (در ارتباط مستقیم با کار اداری)، و... ۱ـ۲ـ فضاهای وابسته: منظور فضاهایی هستند که برای تسهیل و خدمات‌رسانی انجام کار پیش‌بینی‌شده و در کنار فضاهای اصلی شکل می‌گیرند. از قبیل سالن اجتماعات ، کتابخانه، کلاس‌های آموزشی، ات…
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌های اجرایی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه مصوبه شورای عالی اداری به شماره ۷۵۳۹/۲۰۶ ـ ۱/۴/۱۳۹۰، موضوع ساماندهی فضاهای اداری دستگاه‌‌های اجرایی کشور از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده بود. لهذا متن کامل مصوبه مذکور منتشر می‌گردد.   شماره ۷۵۳۹/۲۰۶                                                                          ۱/۴/۱۳۹۰ مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ساماندهی فضاهای اداری  دستگاه‌های اجرایی کشور کلیه دستگاه‌های اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری شورای عالی اداری در یکصد و چهل و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نکا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۲۰۱۲                                                                    ۲۳/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نکا استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۲۰۱۵                                                                    ۲۳/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر نهاوند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان همدان در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۲۰۰۴                                                                    ۲۳/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر زاویه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ذیل ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی ش…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۹۱/۳۰۰/۲۳۲۷                                                                     ۲۶/۱/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاح حریم شهر نائین استاندار محترم استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۹/۸/۱۳…
 • اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۳۵۶۴/ت ۴۷۵۰۶ک                                                           ۳۰/۱/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۱) آیین‌نامه اجرایی موارد معافیت استفاده از اوراق صورت وضعیت مسافری و بارنامه وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت وزیران عضو کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست در جلسه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های راه و شهرسازی و امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۸) قانون الزام شرکت‌ها و مؤسسات ترابری جاده‌ای…
 • آیین‌نامه اجرایی بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۳۵۸۷/ت ۴۱۹۲۱ک                                                           ۳۰/۱/۱۳۹۱ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور وزیران عضو کمیسیون امور اجتماعی و دولت الکترونیک بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۳۳۹۷/۷۰ مورخ ۲/۱۱/۱۳۸۷ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و به استناد بند «ج» و تبصره (۲) ماده (۵۴) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ و با رعایت جزء «ط» بند (۱) تصویب‌نامه شماره ۱۵۸۷۹۵/ت۳۸۸۵۶هـ مورخ ۱/۱۰/۱۳۸۶ آیین‌نامه اجرایی بند (ج) و تبصره (۲) ماده یادشده را به شرح زیر تصوی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره ۱۳۵۲۳/ت ۴۶۳۵۸هـ                                                            ۲۹/۱/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج رادیویی مراکز مخابراتی زیرساخت کشور وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۵/۱۳۹۰ بنا به پیشنهاد شماره ۳۲۲۶۷/۱ مورخ ۷/۱۲/۱۳۸۹ وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: ۱ـ میزان ارتفاع مجاز ساختمانها در امتداد امواج ر…