• ماده واحده « امکان استفاده از خبرگان بدون مدرک نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی توسط بنیاد ایران شناسی برای تدریس در دوره‌های کارشناسی ارشد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رشته‌های مزبور (مصوب جلسه 629 مورخ 29/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 629 مورخ 29/5/1387 ، بنا به پیشنهاد مـورخ 4/4/1387 بنیاد ایران شناسی، ماده واحده « امـکان استـفاده از خبرگان بدون مدرک نسخه‌شناسی و مرمت نسخه‌های خطی توسط بنیاد ایران شناسی برای تدریـس در دوره‌های کـارشناسی ارشـد رشتـه‌های مزبور» را به شرح ذیل تصویب کرد:        « ماده واحده ـ به بنیاد ایران شناسی اجازه داده می‌شود با هماهنگی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری نسبت به بهره‌منـدی از اساتید و…
 • مصوبه « الحاق یک تبصره به بند د ماده ۱ قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 629 مورخ 29/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 629 مورخ 29/5/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 27/1/1387 وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، مصوبه « الحاق یک تبصره به بند د ماده 1 قانون تشکیل هیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی» (مصوب 23/12/1367 شورای عالی) را به شرح ذیل تصویب نمود:        « تبصره ـ در هـیأت امناء دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی وابـسـته به وزارت بهـداشت، درمان و آموزش پزشکی، حسب مورد اسـتانـدار به نمایندگی از معاونت…
 • مصوبه « موافقت با تأسیس دانشکده علوم انسانی ویژه خواهران در تهران برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 624 مورخ 24/2/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 624 مورخ 24/2/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 2/10/1386 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری، ماده واحده « تأسیس دانشکده علوم انسانی ویژه خواهران در تهران برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد» را به شرح ذیل تصویب نمود:        « ماده واحده ـ مستند به قسمت ذیل مصوبه جلسه 223 مورخ 27/6/1369 شورای عالی انقلاب فرهنگی، با تأسیس دانشکده علوم انسانی ویژه خواهران در تهران برای مقاطع کارشناسی و کارشناسی ارشد، موافقت می‌شود.…
 • مصوبه « تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (مصوب جلسه 629 مورخ 29/5/1387 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 629 مورخ 29/5/1387 ، بنا به پیشنهاد مورخ 7/3/1387 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری تصویب نمود:        « آقای دکتر رامین رحمانی، بموجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به عنوان رئیس دانشگاه علوم کشاورزی و منابع طبیعی گرگان انتخاب می‌شود.» معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…