• مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ایجاد سازمان غذا و دارو

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور          شورای عالی اداری در یکصد و سی و هفتمین جلسه مورخ 8/11/1388 بنا به پیشنهاد مشترک معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس جمهور و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، به منظور ارتقاء سلامت، بهداشت و ایمنی مواد و فرآورده‌های غذایی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی، تأمین دارو، تجهیزات و اقلام پزشکی و ارتقاء کیفیت دارو تصویب نمود:          1ـ …