• انتخاب عضو هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 610 مورخ 27/6/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 610 مورخ 27/6/1386، در اجرای بند 10 ماده 3 مصوبه «تشکیل هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره (ویژه معارف و علوم انسانی)» انتخاب آقای دکتر حسین کچوئیان را به عنوان عضو صاحبنظر در حوزه علوم انسانی و معارف اسلامی در هیئت حمایت از کرسی‌های نظریه‌پردازی و مناظره تصویب کرد.…
  • ماده واحده تشکیل مرکز ساماندهی ترجمه و نشر معارف اسلامی و علوم انسانی در خارج از کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 608 مورخ 19/4/1386 شورای عالی انقلاب فرهنگی)         ماده واحده ـ نظر به تأثیر حضور و اهمیت طرح نظریات اندیشمندان مسلمان در عرصه فکری معاصر بشری و بی‌اطلاعی یا کم‌اطلاعی اندیشمندان غیرفارسی زبان از گنجینه معارف اسلامی و علوم انسانی نگاشته شده به زبان فارسی و عربی، اعم از میراث و تولیدات علمی و فرهنگی قبل و بعد از انقلاب و به منظور انسجام‌بخشی، سامان‌دهی و جلوگیری از ناهماهنگی و موازی کاری در امر انتشار، توزیع و معرفی کتاب‌ها و نشریات الکترونیکی ترجمه شده در حوزه معارف اسلامی و علوم ا…