• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۳۸۵

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ سیصد و هشتاد و پنجم (385)‌ 3 دیـمـــــاه‌  1382 هجری‌ شمسی‌ 29  شوال‌المکرم‌ 1424 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌       دوره‌ ششم‌ ـ اجلاسیه‌ چهارم‌ 1383 ـ 1382 صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ سوم‌ دیماه‌ 1382              فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمحمد هاشمی‌ ـ سیدمحمدمهدی‌ شاهرخی‌ و علی‌محمد احمدی‌.4 ـ بیانات‌ ریاس…