• رأی شماره ۵۵۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عدم پیش‌بینی حریم در قوانین و مقررات برای املاک واقع در شهرها که در مسیر خطوط انتقال گاز

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  تاریخ دادنامه: 8/12/1390       شماره دادنامه: 555     کلاسه پرونده: 90/1281      مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      درخواست‌کننده: شرکت ملی گاز ایران      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری       گردش کار: رئیس امور حقوقی و قراردادهای بین‌المللی شرکت ملی گاز ایران به موجب لایحه شماره گ/الف ح/37933ـ23/3/1389 اعلام کرده است که شعب 12 و 11 دیوان عدالت اداری در موضوع دادخواهی اشخاص به خواسته اعتراض به عدم رعایت حریم منازل به هنگام لوله‌گذاری خطوط …
 • رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به‌کمیسیون ماده۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری‌ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبارحرمت مالکیت مشروع اشخاص است      تاریخ دادنامه: 8/12/1390      شماره دادنامه: 563        کلاسه پرونده: 88/690     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای احمد اسکندری     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بنـد سـوم مصـوبه شمـاره 3/25442/86 مورخ 11/11/1386 شورای اسلامی شهر گرگان     گردش کار: آقای احمد اسکندری به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:     «احتراماً به دلالت س…
 • رأی شماره ۵۶۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص تعلیق وظیفه شهرداری در باب ارسال پیشنهاد تغییر کاربری اراضی مردم به‌کمیسیون ماده۵

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   قانون تأسیس شورای‌عالی شهرسازی و معماری‌ایران به شرط واگذاری رایگان قسمتی از اراضی اشخاص، بر خلاف اصل تسلیط و اعتبار حرمت مالکیت مشروع اشخاص است      تاریخ دادنامه: 8/12/1390    شماره دادنامه: 564            کلاسه پرونده: 89/46     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای عیسی آقایی بیرونده     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران     گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران م…
 • رأی شماره ۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بندهای ۹ و ۸ از قسمت دوم

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویتو استفاده از کتابخانه ملی      تاریخ دادنامه: 8/12/1390   شماره دادنامه: 557            کلاسه پرونده: 89/621     مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری     شاکی: آقای هانی حاجیان     موضوع شکایت و خواسته: ابطال بندهای 9 و 8 از قسمت دوم و بندهای 1، 3 و 6 و بندهای 6ـ 3ـ 1ـ 1 از قسمت 6 ضوابط مربوط به چگونگی عضویت و استفاده از کتابخانه ملی     گردش کار: آقای هانی حاجیان به موجب دادخواستی اعلام کرده است که:     «سازمان اسنا…
 • رأی شماره‌های ۵۶۵ و ۵۵۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت فوق‌العاده خاص به مشاغل مراکز آموزش فنی و حرفه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مراکز کارآموزی خاص معلولان و جانبازان (موضوع مصوبه شماره 6039/ت18360) به جای فوق‌العاده جذب به لحاظ وحدت منشاء و وجه اشتراک معنایی، منافاتی ندارد      تاریخ دادنامه :8/12/1390      شماره دادنامه: 565 ـ 559     کلاسه پرونده: 90/1266ـ90/1283     مرجع رسیدگی : هیأت عمومی دیوان عدالت اداری      درخواست‌کننده : 1ـ سازمان فنی و حرفه ای کشور 2ـ خانم مریم شهبازنیا     موضوع شکایت و خواسته: اعـلام تعارض در آراء صـادر شده از شعـب دیـوان عدالت‌اداری     گردش کار: مدیرکل دفتر حقوقی و امور بین‌الملل سازمان …
 • رأی شماره ۵۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص ابطال بخشنامه شماره ۳۷۸۲۵/۶۱ ـ ۶/۷/۱۳۸۲ معاون امور عمرانی استانداری تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  مبنی بر دریافت ما به ازای عدم تبدیل 25 درصد از عرصه ملک کارخانجات به فضای سبز     تاریخ دادنامه: 8/12/1390    شماره دادنامه: 564            کلاسه پرونده: 89/46    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    شاکی: آقای عیسی آقایی بیرونده    موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 37825/61 ـ6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران    گردش کار: به موجب بخشنامه شماره 37825/61 ـ 6/7/1382 معاون امور عمرانی استانداری تهران مقرر شده است که:ر«با توجه به استعلامهای پیوستی دستگاههای ذی‌ربط در ارتباط …
 • رأی شماره ۵۲۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بررسی و تطبیق آراء کمیته‌های بدوی و تجدیدنظر استانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   در مورد مشاغل سخت و زیان‌آور با  قوانین و مقرر ات مربوط     تاریخ دادنامه: 24/11/1390    شماره دادنامه: 523      کلاسه پرونده: 90/1221    مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری    درخواست کننده: آقای علی اکبر نصرتی    موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض نسبت به آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری    گردش کار: آقای علی اکبر نصرتی به موجب دادخواست تقدیمی اعلام کرده است که شعب 20 و 19 دیوان عدالت اداری در رسیدگی به خواسته     «ابطال آراء کمیته‎های بدوی و تجدیدنظر استانی تشخیص مشاغل سخت و زیان…