• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۲۰۶۹/۹۲/۷                                                                       ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ ۳۵ شماره پرونده ۷۳۸ ـ ۱/۱۸۶ ـ ۹۲ سؤال ۱ـ آیا مبلغ سیصد هزار ریال جزای نقدی بدل از یک روز حبس که در ماده ۲۷ قانون مجازات اسلامی ۱۳۹۲ تعیین شده است، شامل محکومان قبلی هم می‌شود؟ ۲ـ با توجه به اینکه برابر تبصره ۲ ماده ۳۱ قانون اصلاح قانون مبارزه با مواد مخدر حداکثر طول مدت حبس بدل از جزای نقدی، ده سال می‌باشد، آیا به طور کلی تعدیل حبس بدل از جزای نقدی و نیز حداکثر آن که اکنون برابر قانون جدید سه سال است…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۵۱۱۹/۴۹۸۵۱                                                               ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت معاونت برنامه‌‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران نظر به ایراد تحریری در تصـویب‌نامه شمـاره ۱۷۳۹۶۶/ت۴۹۸۵۱هـ مـورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲، عبارت «به استثنای خودروهای (۲۵۰۰) سی‌سی و بالاتر» به عبارت «به‌استثنای خودروهای بالاتر از (۲۵۰۰) سی‌سی» اصلاح می‌شود. دبیر هیأت دولت ـ محسن ح…
 • اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۵۷۷۸/ت۴۹۹۱۷هـ                                                         ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۸/۱۰/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۲۶۲۶۸/۶۱ مورخ ۲۶/۸/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۲۷) قانون اجرای سیاستهای کلی اصل (۴۴) قانون اساسی ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود: متن زیر جایگزین ماده (۳) اساسنامه سازمان خصوصی‌سازی، موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۰۶۲۶/ت۴۲۷۳۳هـ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ می‌شود: ماده۳ـ سرمایه سازمان مبلغ دویست …
 • اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۴۷۳۶/ت۵۰۱۸۵هـ                                                          ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال۱۳۹۲ کل کشور وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۶۴۱۲۵/۲۱۴۵۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۲ معاونت حقوقی رئیس جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: آیین‌نامه اجرایی بند (۴۲) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور موضوع تصویب…
 • اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۴۰۳/ت۴۷۶۱۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۴۷۱۱/ت۵۰۲۲۱هـ                                                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۴۰۳/ت۴۷۶۱۴هـ  مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت‌وزیران در جلسه ۱۳/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب نمود: در بند (۱) اصلاحی تصویب‌نامه شماره ۱۲۰۸۰۳/ت۳۹۲۱۶ مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۰ موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۳۴۴۰۳/ت۴۷۶۱۴هـ مورخ ۲۹/۱۱/۱۳۹۰، عبارت «تا پایان سال ۱۳۹۲»…
 • الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۵۱۴۴/ت۵۰۰۷۴هـ                                                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ الحاق ماده (۱۳) به آیین‌نامه اجرایی بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور وزارت نیرو ـ وزارت نفت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارتخانه‌های نیرو، نفت و معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد بند (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور تصویب نمود: متـن زیر به عنوان ماده (۱۳) به آییـن‌نامه اجرایی بنـد (۱۹) ق…
 • لغو تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۰۱۰۰۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۳۳۳۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۷/۵/۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۵۷۷۷/ت۵۰۲۱۲هـ                                                         ۲۳/۱۱/۱۳۹۲ لغو تصمیم‌نامه‌های شماره ۱۰۱۰۰۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۲/۵/۱۳۹۲ و شماره ۱۰۳۳۳۱/ت۴۸۹۲۳ن مورخ ۷/۵/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت‌وزیران در جلسه۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره۱۶۷۳/۱۰۰ مورخ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمه…
 • تصویب‌نامه درخصوص افزایش میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۴۷۴۱/ت۵۰۰۷۶هـ                                                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص افزایش میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأت‌وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد ماده (۱۳) اصلاحی قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرایشی و بهداشتی ـ مصوب ۱۳۷۹ـ تصویب نمود: میزان جریمه‌های نقدی موضوع قانون اصلاح ماده (۱۳) قانون مواد خوردنی، آشامیدنی، آرا…
 • تصویب‌نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۵۷۷۶/ت۴۹۹۴۸هـ                                                          ۲۲/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص افزایش حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی هیأت وزیران در جلسه ۱۶/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۱۳۷۰/۱۰۰ مورخ ۹/۹/۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد تبصره (۲) ماده (۱۳) قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات ـ مصوب۱۳۸۵ـ تصویب نمود: حداقل و حداکثر جزای نقدی در قانون جامع کنترل و مبارزه ملی با دخانیات به شرح جد…
 • تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۷۵۱۴۱/ت۵۰۲۳۱هـ                                                         ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور هیأت‌وزیران در جلسه ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ به پیشنهاد شماره ۹۵۹۲۸ مورخ ۲۰/۱۱/۱۳۹۲ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به استناد ماده واحده قانون نحوه پرداخت عیدی به کارکنان دولت ـ مصوب ۱۳۷۴ـ و ماده (۷۵) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ـ تصویب نمود: ۱ـ دستگاههای اجرایی موضوع ماده (۵) قانون مدیریت خدمات کشوری و…