• نظریه‌های مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۵۴۵/۹۲/۷                                                                      ۲۸/۱۲/۱۳۹۲ ۸۵ شماره پرونده ۱۵۵۲ ـ ۱/۱۲۷ ـ ۹۲ سؤال پس از صدور حکـم محکومیت و صدور اجرائیه خارج از مهـلت محکوم­علیه واخواهی می­کند و عذر موجـه وی مورد قبول قرار می­گیرد و پس از صدور قرار توقـف عملیات اجرایی و رسـیدگی ماهـیتی دادگاه بدوی حکم نهایی را صـادر می­کند و نهایـتاً منجر به تأیید محکومیت محکوم­علیه می­شود آیا ؟ ۱ـ نیاز به صدور اجرائیه مجدد است یا خیر؟ ۲ـ چنانچه حکم دوم بخشی ازمحکومیت را کاهش داده باشدآیا ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده شهر عباس‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۴۹۹۱                                                                       ۱۵/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص تعیین محدوده شهر عباس‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مازندران در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نجف‌آباد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۴۸۵۴                                                                       ۱۴/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر نجف‌آباد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳: بندهای صورتجلسه مورخ ۱۵/۶/۱۳۹۱ کمیته فنی شورای عالی را در موضوع طرح ساماندهی ناحیه شرق میدان آزادگان نجف‌آباد (بلوار ایزدی) مورد تصویب قرار داد. معاون معماری و شهرسازی و دبیر شورای عالی معماری و…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین شهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۴۸۵۲                                                                       ۱۴/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص توسعه شهرک صنعتی محمودآباد و حسین‌آباد گاریچه در حریم شهرهای اصفهان و شاهین شهر استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ ه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع موضوع افزایش محدوده شهر کاشان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۵۱۳۴                                                                       ۱۵/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع موضوع افزایش محدوده شهر کاشان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری در راستای مصوبه مورخ ۲۱/۵/۱۳۹۲ و پس از استماع گزارش دبیرخانه موارد زیر را درباره موضوع اراضی شرکت فتح‌المبین کاشان مصوب نمود: ۱ـ شورای عالی با الحاق این اراضی به محدوده شهر کاشان مخالفت نموده و این موضو…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۴۹۷۴                                                                       ۱۵/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص گزارش طرح تفصیلی اراضی شهید کشوری اصفهان موضوع مصوبه ۲/۱۱/۱۳۸۵ شورای عالی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش اجمالی درباره طرح اراضی شهید کشوری اصفهان مقرر نمود: ۱ـ طرح تفصـیلی این اراضی با رعایت چارچوب زیر در کمیته فنی شورای عالی و به صورت خارج از نوبت بررسی …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی مغایرت اساسی تغییرکاربری ۶۸ هکتار از اراضی نظامی، موضوع قانون خروج اراضی نظامی و پادگانها از شهرها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۰۰/۲۴۹۷۷                                                                       ۱۵/۵/۱۳۹۳ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در مورد بررسی مغایرت اساسی تغییرکاربری ۶۸ هکتار از اراضی نظامی، موضوع قانون خروج اراضی نظامی  و پادگانها از شهرها استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری در جلسه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳ پس از استماع گزارش اجمالی از اقدامات صورت گرفته در اراضی موسوم به ۶۸ هکتار در شهر اصفهان مقرر داشت: موضوع تعیین تکلیف تملک کل اراضی به مساح…