• رأی شماره ۶۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر صرف ابطال پروانه بهره‌برداری سابق و صدور پروانه بهره‌برداری جدید برای مودی بدون تأسیس و

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
       و بهره‌برداری واحد تولیدی و  معدنی جدید نمی‌تواند منشاء برخورداری معافیت مقرر در ماده 132  « اصلاحی26/11/1376» قانون مالیاتهای مستقیم باشد         تاریخ دادنامه: 23/9/1388             شماره دادنامه: 668             کلاسه پرونده: 88/650       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: شرکت کمپرسورسازی ایران.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 14 و 16 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه چهاردهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1159 موضوع شکایت شرکت…
 • رأی شماره ۶۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر در صورت عدم تحقق شرایط دوگانه مندرج در بند۹ ماده۶۸ قانون مدیریت خدمات کشوری، پرداخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  فوق‌العاده اضافه کار الزام‌آور نمی‌باشد        تاریخ دادنامه: 23/9/1388              شماره دادنامه: 670             کلاسه پرونده: 88/645       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان آموزش و پرورش خراسان رضوی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول و سوم دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف‌ـ شعبه اول دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/665 موضوع شکایت آقای محسن رضایی عشرت آبادی، به طرفیت اداره آموزش و پرورش شهرستان کاشمر، به خواسته پرداخت اضافه کاری س…
 • رأی شماره ۷۵۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مبنی بر تعیین حداقل ساعات تدریس متصدیان مشاغل آموزشی بعهده وزیر آموزش و پرورش می‌باشد، لذا تعیین

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  30 ساعت اشتغال در هفته برای مشاوران مدارس مغایر قوانین نمی‌باشد        تاریخ: 21/10/1388               شماره دادنامه: 752              کلاسه پرونده: 88/790       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان آموزش و پرورش مازندران.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، دوم و چهارم دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه چهارم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های87/1888و 87/1898 موضوع‌شکایت خانمها خدیجه خان‌بایی‌قادیکلایی و مریم رحیمی‌الاشتی به‌طرفیت سا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر چابهار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان سیستان و بلوچستان       در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر چابهار در جلسه مورخ 23/10/1386 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر آباده

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس       در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر آباده (تغییرات محدوده و حریم شهر) در جلسه مورخ 25/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رانکوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گیلان       در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر رانکوه در جلسه مورخ 17/5/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور برای افق 5 (پنج) ساله، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ماکو

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان آذربایجان غربی       در اجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر ماکو (الحاق اراضی به محدوده شهر در جهت تأمین اراضی مسکن مهر) در جلسه مورخ 20/8/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…