• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر سرابله

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم ایلام و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان         در اجرای بند 8  مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سرابله در جلسه مورخ 8/11/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان ایلام، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رییس‌جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
  • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر ایوان

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم ایلام و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان         در اجرای بند 8  مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر ایوان در جلسه مورخ 8/11/1387 شورای برنامـه‌ریزی و توسـعه استان ایـلام، ضمـن تنفیذ مصـوبه مذکور، خواهشمـند اسـت نسـبت به انجـام مراحل ابلاغ مصـوبه و دسـتور ارسال مـدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.  …