• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر باغستان استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران      در اجرای بند (5) ذیل ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 12/10/1390، طرح جامع شهر باغستان را که در اجرای بند (2) از ما…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی(مصوب جلسه 705 مورخ 27/10/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکیدانشگاه آزاد اسلامی       مصوبه «تأیید انتخاب رئیـس دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه 705 مـورخ 27/10/1390 شـورای عالی انقلاب فرهنـگی به تصویب رسـیده است، برای اجرا ابلاغ می‌شود:       «آقای دکتر فرهاد دانشجو براساس رأی هیأت امنای دانشگاه آزاد اسلامی و به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی به مدت 4 سال به عنوان رئیس دانشگاه آزاد اسلامی انتخاب…
 • تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد (مصوب جلسه 702 مورخ 8/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری     مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه شهرکرد» که در جلسه 702 مورخ 8/9/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ 19/6/1390 وزیر علوم، تحقیقات و فناوری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:     «آقای دکتر اسماعیل اسدی به موجب تأیید شورای عالی انقلاب فرهنگی، به عنوان رئیس دانشگاه شهرکرد انتخاب می‌شود». معاون اول رییس جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی      (مصوب جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی)وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی     ماده واحده «تفویض اختیار بررسی ضوابط بازنشستگی اساتید دانشگاه‌ها و مؤسسات و مراکز آموزش عالی به وزرای علوم، تحقیقات و فناوری و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی» که در جلسه 227 مورخ 28/4/1390 شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی (بنا به…
 • رأی وحدت رویه شماره ۷۲۲ هیأت عمومی دیوان عالی کشور در مورد قابلیت استماع دعوی اعسار که مدیون در اثناء رسیدگی به دعوی داین اقامه کرده است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                  مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور      گزارش پرونده وحدت رویه ردیف 85/52 هیأت عمومی دیوان عالی کشور با مقدمه مربوطه و رأی آن به شرح ذیل تنظیم و جهت چاپ و نشر ایفاد می‌گردد. معاون قضایی دیوان عالی کشور ـ ابراهیم ابراهیمی الف: مقدمه       جلسه هیأت عـمومی دیوان عالی کشـور در مورد پـرونده وحدت رویه ردیف 85/52 رأس ساعت 9 روز سه‌شنـبه مورخ 13/10/1390 به ریاست حضرت آیت‌ا... احمد محسنی گرکانی رئیس دیوان عالی کشور و حضور دادستان محترم کل …