• رأی شماره۵۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم امکان تعمیم حکم ماده یک قانون جذب نیروی انسانی به نقاط محروم و دورافتاده و مناطق جنگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  به قضات دادگستری         تاریخ: 3/9/1387                شماره دادنامه: 593              کلاسه پرونده: 87/561        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: مدیرکل کارگزینی قضات.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تشخیص و شعبه بیستم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دوم تشخیص دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/148 موضوع شکایت آقای عبدالعباس زبیدی به طرفیت مدیرکل کارگزینی قوه قضائیه به خواسته اجرای مواد یک و 2 قانون جذب نیروی انسانی به مناطق …
 • رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی به کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
           تاریخ دادنامه: 3/9/1387             شماره دادنامه: 592               کلاسه پرونده: 87/559         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: اداره تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1664 موضوع شکایت خانم ماه سلطان غریب شایان به طرفیت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده بابت سنوات ارفاقی به شرح د…
 • رأی شماره ۵۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب سوابق خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 3/9/1387                شماره دادنامه: 589               کلاسه پرونده: 87/499       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای علیرضا پیروزرام.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب16 بدوی و اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه 16 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1534 موضوع شکایت آقای عبدالعزیز مستقی به طرفیت شرکت نفت جمهوری اسلامی ایران به خواسته رسیدگی و صدور حکم به تایید سوابق خدمتی به شرح دادنامه شماره 3053 مورخ 16/2/138…
 • رأی شماره ۵۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استرداد مبالغ کسرشده بابت سنوات ارفاقی به کارکنان سازمان آموزش و پرورش استثنائی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
           تاریخ دادنامه: 3/9/1387             شماره دادنامه: 592               کلاسه پرونده: 87/559         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: اداره تحقیق و بررسی دیوان عدالت اداری.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و سوم دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه سوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1664 موضوع شکایت خانم ماه سلطان غریب شایان به طرفیت آموزش و پرورش استثنایی شهر تهران به خواسته استرداد مبالغ کسر شده بابت سنوات ارفاقی به شرح د…