• رأی شماره ۱۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دائر به قابل استماع نبودن شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 20/3/1387        شماره دادنامه: 168       کلاسه پرونده: 84/420       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: کارخانجات لوازم خانگی پارس.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب هفتم و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ 1ـ شعبه دوازدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 78/1742 موضوع شکایت شرکت کارخانجات لوازم خانگی پارس به طرفیت بنیاد مستضعفان و جانبازان و کمیسیون ماده16 به خواسته اعتراض به رأی مورخ 15/11/1378 کمیسیون مذکور به شرح دادنامه 66…