• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۴۷ تا ۱۵۰)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    147« در جرائمی که مجازات آن قصاص، اعدام، رجم و حبس ابد است چنانچه متهم وکیل نداشته باشد وکیل تسخیری انتخاب می‌شود»         سؤال ـ طبق تبصره1 ماده 186 قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور کیفری در جرائمی که مجازات آن به موجب قانون قصاص نفس، اعدام، رجم و حبس ابد است در صورتی که متهم وکیل معرفی نکند، تعیین وکیل تسخیری برای او الزامی است. در مواردی که قاتل فراری است و در جلسات رسیدگی شرکت نمی‌کند محاکمه وی چگونه ممکن است؟ نظریه شماره4853/7 ـ 16/5/1380 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قو…
  • ساماندهی فعالیت‌های فرهنگی ـ اجتماعی و فوق‌برنامه دانشجویان خارجی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 578 مورخ 2/12/1384 شورای عالی انقلاب فرهنگی)          مقدمه          یکی از مهم‌ترین اهداف جذب و آموزش دانشجویان خارجی در دانشگاه‌های کشور برقراری تعاملات علمی ـ فرهنگی و اجرایی پس از فراغت از تحصیل آنها است. این امر خود بستگی به تصویری خواهدداشت که در ذهن این دانشجویان از فرهنگ ایرانی ـ اسلامی و نظام جمهوری اسلامی در طول مدت اقامت آنها در ایران شکل می‌گیرد که در وجه مثبت آن، آنان را در مقام سفیران فرهنگی جمهوری اسلامی ایران قرار می‌دهد.         بدیهی است که تمرکز سرمایه‌گذاری‌ها در …