• رأی شماره ۴۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعمال ماده۵۳ آیین دادرسی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 6/2/1388                       شماره دادنامه: 46                      کلاسه پرونده: 88/66          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: کمیسیون اصل 90 مجلس شورای اسلامی.          موضوع شکایت و خواسته: اعمال ماده 53 آیین دادرسی.          مقدمه: کمیسیون اصل 90 قانون اساسی طی نامه شماره 5172/21287/90 م مورخ 4/3/1385 اعلام داشته‎اند، دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره 55 مورخ 27/2/1383 هیأت عمومی خود تصویب‎نامه شماره 14576 مورخ 9/2/1382 هیأت وزیران را (که نمایند…
 • رأی شماره ۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تغییر سمت و ارتقاء پست سازمانی مستخدمین وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 6/2/1388                    شماره دادنامه: 41                  کلاسه پرونده: 88/42         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای عبدالله نعمت زاده بابکی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/340 موضوع شکایت آقای عبداله نعمت زاده بابکی به طرفیت شرکت ملی صنایع مس ایران (مجتمع مس سرچشمه کرمان) به خواسته صدور حکم دائر بر الزام مجتمع مس سرچشمه …
 • رأی شماره۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعطاء گروه شناور به کارکنان شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
           تاریخ: 6/2/1388                    شماره دادنامه: 40                         کلاسه پرونده: 88/43         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای حسن حسینی.         موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 11 و 12 دیوان عدالت اداری.         مقدمه: الف ـ شعبه یازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1564موضوع شکایت آقای حسن حسینی ورنا مخواستی به طرفیت شرکت سهامی ذوب آهن اصفهان به خواسته درخواست گروه شناور به شرح دادنامه شماره 1182 مورخ 29/7/1387 چنین رأی …
 • رأی شماره ۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 6/2/1388                     شماره دادنامه: 49                        کلاسه پرونده: 87/960          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای محمد حیدرآبادی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 30 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه سی‎ام دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه86/1180موضوع شکایت آقای عبدل‌امیر مرادی به طرفیت شهرداری منطقه 2 مشهد ـ کمیسیون ماده صد به خواسته اعتراض به رأی شماره 2/101ـ2 مورخ 27/3/1386 به شرح دادنامه …
 • رأی شماره ۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تغییر کاربری پارکینگ مگر در موارد استثناء شده قانونی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
             تاریخ: 6/2/1388                         شماره دادنامه: 42                      کلاسه پرونده: 88/41           مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای ناصر دائی صادقی.           موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 28 دیوان عدالت اداری.           مقدمه: الف ـ شعبه بیست وهشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/315 موضوع شکایـت آقای سیدمحمدصـادق رضویان به طرفیـت شهرداری منطـقه 3 تهران به خواسته اعتراض به رأی شماره 844 مورخ 19/7/1371 کمیسیون ماده…
 • رأی شماره ۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به آراء شورای عالی مالیاتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            تاریخ: 6/2/1388                      شماره دادنامه: 48                     کلاسه پرونده: 85/972          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: سازمان امور مالیاتی کشور.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه شانزدهم دیوان عدالت اداری.          گردشکار: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/1063 موضوع شکایت شرکت زیمنس به طرفیت شعبه سوم شورای عالی مالیاتی و حوزه مالیاتی شماره 0211 وزارت امور اقتصادی و دارائی به خواسته نقض رأی 330…