• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ - جلسه ۴۶

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ چهـل‌ و ششم(46) ‌ 12 آبان‌مــاه‌ 1383 هجری‌شمسی‌ 18 رمضان‌المبارک‌ 1425 هجری‌قمری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌     دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز سه‌شنبه‌ دوازدهم‌ آبانماه‌ 1383         فهرست‌ مندرجات‌ : 1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایان‌: سیدمحمدمیرمحمدی‌، بهمن‌ محمدی‌، عباسعلی‌ رستمی‌ثانی‌ ومحمودرضا حسنوند.4 ـ بیانات‌ ریاست‌ م…