• رأی شماره ۱۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص پرداخت مستمری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   تاریخ: 30/3/1390          شماره دادنامه: 139         کلاسه پرونده: 89/344 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: سازمان بازرسی کل کشورموضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه‎های شماره 35 مستمری‎ها مورخ 3/2/1381 و 37 مستمری‎ها مورخ 3/3/1382 سازمان تأمین اجتماعی گردشکار: قائم مقام سازمان بازرسی کل کشور و رییس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاه‎های اداری با قانون سازمان بازرسی کل کشور به موجب شکایت‎نامه شماره 87/40/ط/302 مورخ 17/6/1388، اشعار داشته است که:  « بخشنامه‎های شماره 35 مورخ 3/2/1381 و 3501…
 • رأی شماره۱۳۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۵۵ ماده یک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                          تاریخ: 30/3/1390          شماره دادنامه: 133        کلاسه پرونده: 89/462 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: آقای قاسم ابراهیمیموضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 55 ماده یک مصوبه جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند گردشکار: شاکی به موجب دادخواست تقدیمی، ابطال بند 55 از ماده یک مصوبات جلسه شماره 135 مورخ 11/11/1388 شورای اسلامی شهر مرند را خواستار و در توضیح و تبیین خواسته اشعار داشته است که:« اینجا…
 • رأی شماره ۱۳۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ممنوعیت توقیف

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 30/3/1390      شماره دادنامه: 137          کلاسه پرونده: 87/453 مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداریشاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان سراوانموضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 8/3/1386 شورای تامین استان سیستان و بلوچستانگردشکار: شورای تامین استان سیستان و بلوچستان برابر مصوبه مورخ 8/3/1386 مقرر نموده : « خودروهای حامل فرآورده‎های نفتی که به پرداخت جریمه محکوم می‎گردند از تاریخ توقیف اولیه به مدت یک ماه در مرحله اول توقیف، در مرحله دوم دو ماه و در مرحله سوم، سه ماه علاوه …
 • مصوبه شورای عالی اداری در خصوص ادغام « معاونت امور سینمایی و سمعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  و بصری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی» و « پژوهشکده هنر و رسانه»« مؤسسه پژوهشی فرهنگ، هنر و ارتباطات» وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت امور اقتصادی و دارایی شورای عالی اداری در یکصد و چهل و پنجمین جلسه مورخ 27/10/1389 بنا به پیشنهاد مشترک وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی و معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور، به منظور استفاده مناسب از ظرفیت‌های حوزه سینمایی کشور و رفع…