• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر یاسوج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم کهکیلویه و بویراحمد       شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 25/9/1387 پیرو مباحث جلسه قبل خود، بازدید و صورتجلسه مورخ 24/9/1387 کمیته فنی شورایعالی موضوع مغایرتهای اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع مصوب شهر یاسوج را مورد بررسی نهایی قرار داد و بشرح زیر اتخاذ تصمیم نمود:       1ـ در مورد اراضی چشمه نباتی مقرر گردید که طرح طراحی شهری با لحاظ نمودن حقوق مکتسبه ناشی از صدور پروانه و توجه کامل به حفظ بستر و حریم رودخانه تهیه شده و دبیرخانه شورایعالی کلیه ساخت و سازهای خلاف انجا…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر راور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان       دراجرای بند 12مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر راور در جلسه مورخ 11/3/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌کرمان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بردسیر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان کرمان       دراجرای بند 12مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر بردسیر در جلسه مورخ11/3/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌کرمان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر کنگاور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم کرمانشاه و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان       دراجرای بند8 مصوبه مورخ15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر کنگاور در جلسه مورخ 28/10/1387 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان‌کرمانشاه، بدین‌وسیله مصوبه مذکور با تأکید بر رعایت کلیه قوانین و مقررات ایمنی راهها تنفیذ می‌گردد، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…