• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص توسعه بافت فرسوده شهر کرج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم تهران          شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در بیستمین جلسه سال جاری در جلسه مورخ 19/11/1388 موضوع توسعه بافت فرسوده شهر کرج را مورد بررسی قرار داد و ضمن موافقت با افزایش محدوده بافت فرسوده شهر کرج از 551 هکتار (مصوب مورخ 8/8/1385) به 680 هکتار، مقرر نمود که متن زیر به عنوان تبصره به مصوبه مورخ 11/2/1385 شورای عالی اضافه شود:          تبصره2ـ در صورتیکه براساس تدقیق محدوده‌ها (با رعایت شروط فوق) تا حد 15% افزایش یا کاهش در محدوده بافت فرسوده مصوب به وجود بیاید، تغییرات با تأی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر هندودر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر هندودر در جلسه مورخ 18/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:         1ـ عدم استفاده از اراضی زراعی جهت سطوح مسکونی با عنایت به وجود قریب 10 هکتار زمین بایر و مخروبه در داخل محدوده.         2ـ انطباق خط محدوده در جنوب شهر به جاده اراک ـ بروجرد.         3ـ انتقال کاربری اداری و…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بروجن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان چهارمحال و بختیاری        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب مغایرت اساسی طرح تفصیلی با طرح جامع شهر بروجن (اصلاح حریم شهر) در جلسه مورخ 26/6/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر خشکرود

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی         در اجرای بنـد 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجـه به تـصویب طرح جامـع ـ تفصیلی شهـر خشکرود در جلـسه مورخ 18/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر رازقان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع ـ تفصیلی شهر رازقان در جلسه مورخ 18/7/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور برای افق 5 (پنج) ساله، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر ساوه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم استان مرکزی         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور (مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران) به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 20/10/1388، طرح جامع شهر ساوه را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن توسط این وزارتخانه تهیه و در…