• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر بندرعباس

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم هرمزگانموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر بندرعباس        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 18/6/1387؛ طرح جامع شهر بندرعباس را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغییرنام وزارت آبادانی و مسکن به مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف…