• اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 05:00
  توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه جدول «بازه تعیین درصد مبلغ دریافت نقدی در قراردادهای واگذاری زمین براساس کاربری» آخرین صفحه موضوع تصویب‌نامه شماره ۲۶۷۳۸/ت۵۰۴۰۵ک مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۳ سهواً از طریق شبکه پیام دولت ارسال نگردیده و بنحو مذکور در روزنامه رسمی شماره ۲۰۱۷۱ـ ۱۹/۳/۱۳۹۳ درج و منتشر گردیده است لهذا مبادرت به درج و انتشار متن جدول صدرالذکر می‌گردد. روزنامه رسمی کشور ٭ نصاب‌های دریافت پیش‌پرداخت برای مناطق و موقعیت‌های مختلف در ابتدای سال در حدود بازه‌های معین شده در جدول فوق پس از تصویب …
 • تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداریها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۸۳۵۴/ت۵۰۵۲۰هـ                                                             ۱۰/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص پرداخت بخشی از یارانه بلیط اتوبوس و مترو به شهرداری‌ها از محل منابع ستاد مدیریت حمل و نقل و سوخت معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور وزارت کشور معاونت اجرایی رئیس‌جمهور هیأت وزیـران در جلسه ۷/۲/۱۳۹۳ به استناد ماده (۸) قانون هدفمـند کردن یارانـه‌ها ـ مصـوب ۱۳۸۸ـ و تبصره (۲۱) قانون بـودجه سـال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: ۱ ـ به منظور کمک به تثبیت و جلوگیری از افزایش نرخ خدمات حمل …
 • تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۳۸۵۸۰/ت۵۰۷۵۵هـ                                                             ۱۱/۴/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تغییر دستگاه اجرایی طرح «سنددارکردن اراضی کشاورزی» وزارت جهاد کشاورزی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۸/۴/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۷۷۳/۰۲۰ مورخ ۳۱/۱/۱۳۹۳ وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۸۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد: دستگاه اجرایی طرح «سنددار کردن اراضی کشاورزی» به…
 • قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۶۷۹/۱۶۴                                                                         ۳/۴/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۴۹۳۲۵/۴۸۳۶۳ مورخ ۲۹/۷/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصدو بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون پروتکل اصلاحی موافقتنامه کشتیرانی تجاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری کوبا که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورا…
 • قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) درخصوص قاچاق و تخلفات گمرکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۰۹۱۳/۱۱۹                                                                         ۱/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۸۸۷۵۴/۴۸۱۲۳ مورخ ۷/۵/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه ایجاد و راه‌اندازی بانک اطلاعاتی سازمان همکاری‌های اقتصادی (اکو) در خصوص قاچاق و تخلفات گمرکی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز سه‌شنبه مورخ ۳۰/…
 • قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) ـ مصوب۱۳۸۰ـ و اصلاحات بعدی آن

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۶۵۱/۱۹۳                                                                         ۳/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۶۸۰۸/۴۸۳۵۸ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون اصلاحات قانون الحاق دولت جمهوری اسلامی ایران به تشریفات (پروتکل) ۱۹۷۸ مربوط به کنوانسیون بین‌المللی جلوگیری از آلـودگی دریا ناشی از کشتیها ۱۹۷۳ (مارپل ۷۸/۱۹۷۳) مصوب۱۳۸۰ ـ و اصلاحات بعدی آن که با عنوان …
 • قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی«ICMM»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۶۷۲/۱۹۴                                                                         ۳/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۸۶۸۱۴/۴۸۱۶۳ مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون عضویت دولت جمهوری اسلامی ایران در کـارگروه بین‌المللی پزشکی نظامی « ICMM » که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز دوشنبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ و تأیید شورای محترم نگهب…
 • قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۶۸۲/۳۸۴                                                                         ۳/۴/۱۳۹۳ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۴/۴۹۴۲۶ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه همکاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری خلق چین در زمینه مبارزه با جرائم فراملی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹…
 • قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری‌اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۶۸۰/۳۸۲                                                                         ۳/۴/۱۳۹۳ حجت‌الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۱۲۴۴۳۶/۴۹۳۶۲ مورخ ۹/۷/۱۳۹۲ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون موافقتنامه تشویق و حمایت متقابل از سرمایه‌گذاری بین دولت جمهوری اسلامی ایران و دولت جمهوری بروندی که با عنوان لایحه به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۳ و…