• مجوز اخذ عوارض صدور و تمدید گذرنامه در شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه به شماره85110470/8510 به تاریخ23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض صدور و تمدید گذرنامه در شهر تهران » که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21995 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف ششم دستور دویست و نود و چها…
 • مجوز اخذ عوارض سالیانه از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه شماره 85110474/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض سالیانه از وسایل نقلیه شماره‌گذاری شده در شهر تهران» که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21913 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف هفتم دستور …
 • مجوز اخذ عوارض صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش در شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه به شماره 85110469/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض صدور گواهینامه رانندگی و تجدید آزمایش در شهر تهران » که با قید یک فوریت ارائه و به شماره 21993 به تاریخ 24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف هشتم  دس…
 • مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌های صادر شده در شهر تهران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  جناب آقای دکتر محمدباقر قالیبافشهردار محترم تهران           بازگشت به نامه شماره 85110477/8510 به تاریخ 23/10/1385 جنابعالی مبنی بر بررسی لایحه « مجوز اخذ عوارض از بارنامه‌های صادر شده در شهر تهران» که با قید یک فوریت ارائه و به شماره21920 به تاریخ24/10/1385 در دبیرخانه شورای اسلامی شهر تهران ثبت و در دویست و نود و دومین جلسه رسمی ـ علنی ـ فوق‌العاده شورای اسلامی شهر تهران منعقده به تاریخ سه‌شنبه بیست و ششم دی‌ماه سال 1385 اعلام وصول شده و بررسی یک فوریت آن در ردیف نهم  دستور دویست و نود و چها…