• رأی شماره ۴۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 24/6/1387         شماره دادنامه: 440         کلاسه پرونده: 87/204        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: مدیرکل حقوقی وزارت راه و ترابری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 17 بدوی و 2 و 5 و 12 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/816 موضوع شکایت آقای سیدحسین ابطحی به طرفیت، وزارت راه و ترابری به خواسته تبدیل وضعیت استخدامی از پیمانی به رسمی قطعی به شرح دادنامه شماره 2690 مورخ 9/12/1…
 • رأی شماره ۴۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۵ بخشنامه شماره ۱۸۰۱۸۶/۱۸۰۰ مورخ ۱۶/۶/۱۳۸۴ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور         تاریخ: 31/6/1387          شماره دادنامه: 450          کلاسه پرونده: 85/957        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدباقر تقی‌پورکازرونی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 5 بخشنامه شماره 180186/1800 مورخ 16/6/1384 معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، به دنبال ابطال تصویب‎نامه شماره 29982/ت27026/ه‍ مورخ 24/6/1381 هیأت وزیران و همچ…
 • رأی شماره ۴۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص بازنشستگی کارکنان شرکت کنف کار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          تاریخ: 31/6/1387         شماره دادنامه: 449         کلاسه پرونده: 86/114        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمود صدیقی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 7 و 10 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه 25 دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/397 موضوع شکایت آقای رضا عدالتی‌احمدسرائی به طرفیت اداره کل تأمین اجتماعی استان گیلان، به خواسته صدور حکم بازنشستگی به شرح دادنامه شماره 462 مورخ 12/5/1384 چنین رأی صادر نموده است، …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر شاهدشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر شاهدشهر در جلسه مورخ10/2/1387 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فردوسیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فردوسیه در جلسه مورخ 19/2/1386 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر فردوسیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر فردوسیه در جلسه مورخ 19/2/1386 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود. معاون اول رئیس‎جمهور ـ محمدرضا رحیمی…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر صباشهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر صباشهر در جلسه مورخ 10/7/1386 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر وحیدیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهرانموضوع: تنفیذ مصوبه شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر وحیدیه در جلسه مورخ 19/12/1386 شورای برنامه‌ریزی  و توسعه استان تهران، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…