• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ویس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۶۲۴                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ویس استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۱۶۷                                                                        ۳۱/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص ارائه گزارش ساخت و ساز در ارتفاعات جنوب مشهد استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴، در پی مطالبه مقام معظم رهبری و پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۳ و پس از استماع گزارش از ساخت و سازهای صورت گرفته در ارتفاعات جنوب شهر مشهد، ضمن تقدیر از اقدامات اخیر مقامات استانی و شهرد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ملاثانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۶۲۵                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر ملاثانی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عال…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی توسعه شرق اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۹۰۰                                                                               ۲/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح مطالعاتی توسعه شرق اصفهان استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴، پس از استماع گزارش مطالعات طرح توسعه شرق اصفهان پیرو تکلیف مصوبه مورخ ۱۳/۵/۱۳۹۳، ضمن توجه به تغییر رویکرد حاصل از این مطالعات مقرر نمود: ۱ـ اجزاء این مطالعات به منظور هماهنگی و هم‌افزائی مطالعات و …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۶۲۱                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص کاهش حریم اسلامشهر و انتزاع بخش احمدآباد مستوفی استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان تهران شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ ۲۵/۳/۱۳۹۴، پیرو مصوبه مورخ ۵/۳/۱۳۹۳ خود ـ موضوع کاهش حریم اسلامشهر ـ با توجه به اعلام نظر معاون عمران و توسعه شهری و روستایی وزارت کشور طی نامه شماره ۱۵۰۹۶۴ مورخ ۳/۱۲/۱۳۹۳ مقرر نمود مرز حریم اسلامشهر …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۶۲۲                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح شهر فیروزه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضوی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرسازی و م…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر توره

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۶۲۶                                                                          ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر توره استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۶۶۲۳                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر لار استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان فارس در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای عالی شهرساز…
 • مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر نرجه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۳۰۰/۱۳۴۵۸                                                                       ۲۰/۳/۱۳۹۴ مصوبه شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح ـ جامع تفصیلی شهر نرجه استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان قزوین در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای ‌عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند، شورای ‌عالی شه…
 • مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۸۸۹۲/۲۰۶                                                                         ۶/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای عالی اداری درخصوص ضوابط تأمین دستیاران ستادی دستگاه‌های اجرایی کشور شـورای عالی اداری در یکـصد و هفتاد و سـومین جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور (در این مصوبه سازمان نامیده می‌شود) به استناد بند ۱۱ ماده ۱۱۵ قانون مدیریت خدمات کشوری و در اجرای تکلیف مقرر در بند ۱۷ برنامه نقشه راه اصلاح نظام اداری، ابلاغیه شماره ۵۶۲/۹۳/۲۰۶ مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۳ رئیس‌جمهور، موضوع پ…
 • مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۴۸۸۹۱/۲۰۶                                                                         ۶/۴/۱۳۹۴ مصوبه شورای ‌عالی اداری درخصوص ضوابط سازماندهی وظایف و فعالیت‌های عمومی ستاد مرکزی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی شورای‌ عالی اداری در یکـصد و هفـتاد و سومین جلسه مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۴ بنا به پیشنهاد سازمان مدیریت و برنامه‌ریزی کشور و به استناد بند (۲) ماده (۱۱۵) قانون مدیریت خدمات کشوری، به منظور اصلاح ساختار داخلی وزارتخانه‌ها و مؤسسات دولتی با رویکرد چابک‌سازی، منطقی‌سازی و نظم‌بخشی به تشکیلات آنها، ضوابط س…
 • نظریه‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  نظریه‌‌‌‌ رئیس مجلس شورای اسلامی موضوع صدر ماده واحده و تبصره (۴) الحاقی به « قانون نحوه اجراء اصول هشتاد و پنجم (۸۵) و یکصد و سی و هشتم (۱۳۸) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران»   ۸۴۸                                                                                                                              ۱       شماره۲۴۵۵۲هـ/ب                                                                         ۹…
 • قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:59
  شماره۲۲۲۹۲/۵۰۰                                                                         ۱/۴/۱۳۹۴ حجت الاسلام والمسلمین جناب آقای دکتر حسن روحانی ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری ‌ اسلامی ‌ ایران قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب جلسه مورخ ۲۴/۳/۱۳۹۴ کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی مطابق اصل هشتاد و پنجم (۸۵) قانون اساسی که با عنوان طرح تمدید مهلت اجرای قانون آیین دادرسی کیفری و اصلاح موادی از آن به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردی…