• رأی شماره ۲۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مسئولیت کارفرمای جدید به انجام کلیه تعهدات کارفرمای قبلی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 31/3/1388                شماره دادنامه: 277                کلاسه پرونده: 88/81       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای صادق حسن پور و مهران زمانی یکتا.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 8 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1290 موضوع شکایت آقای عارف محمدزاده به طرفیت اداره کار و امور اجتماعی شهریار به خواسته نقض رأی شماره10622 مورخ30/6/1384 به شرح دادنامه شماره797 مورخ30/5/1386…
 • رأی شماره ۲۸۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت حق بیمه ایام خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ: 31/3/1388                 شماره دادنامه: 281                 کلاسه پرونده: 88/227       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای احمد کرمی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 12 و 21 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه دوازدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 87/1295موضوع شکایت آقای احمد کرمی به طرفیت سازمان صنایع و معادن استان تهران به خواسته واریز یکسال و نیم حق بیمه معوقه به شرح دادنامه شماره 1935 مورخ 29/11/1387 چنین رأی صادر نمود…
 • رأی شماره۲۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه مورخ ۱۹/۸/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر بوکان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 31/3/1388                     شماره دادنامه: 274                    کلاسه پرونده: 87/377          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شکات: آقایان خضر حاجی‌پور و عمر شکرالهی، حسین عبداله‌زاده، حسین یوسف‌زاده، علی شریفی، احمد پورمصطفوی، احمد امینی، علی حسین‌زاده، حسن وکیلی، عثمان فرامرزی، صالح رحیمیان.          موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه مورخ 19/8/1386 شورای اسلامی شهر بوکان.          مقدمه: شکات به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎اند، با استناد به ماده 5 ق…
 • رأی شماره۲۸۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال دستورالعمل شماره ۱۰۱۵۵ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۸۴ اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
         تاریخ دادنامه: 31/3/1388            شماره دادنامه: 282             کلاسه پرونده: 87/227       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: دانشگاه صنعتی اصفهان.  ‎       موضوع شکایت و خواسته: ابطال دستورالعمل شماره 10155 مورخ 11/11/1384 اداره کل درآمد سازمان تأمین اجتماعی.       مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر اساس رأی شعبه هفتم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری دانشگاه صنعتی اصفهان و سازمان تأمین اجتماعی مکلف به پرداخت و احتساب حق بیمه سنوات خدمتی خانم فهمیه احم…