• نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۹۵۳/۷                                                                             ۲۶/۹/۱۳۹۱ ۳۰۵ شماره پرونده ۶۰۲ ـ ۳/۱۸۷ ـ ۹۱ سؤال ـ احتراماً در خصوص پرونده کلاسه ۹۰۰۷۱۲ این اجرا که محکوم‌علیه علیرضا ملائی فرزند جمشید طی دادنامه ۲۴۳ مورخ ۲۰/۲/۱۳۹۰ صادره از شعبه ۱۱۷۹ دادگاه عمومی تهران به اتهام ایراد صدمه بدنی غیرعمدی بابت هاشمه در سر و خونریزی مغزی مصدوم حادثه اسداله حسنی به پرداخت بیست درصد و بابت یک مورد حارصه و یک مورد دامیه به پرداخت شش درصد دیه و بابت ارش تجمع مایع در قفسه سینه به پرد…
 • درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۱۰۰۰/۴۷۵۵۶/۹۰۰۰                                                             ۷/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای بختیاری وزیر محترم دادگستری بازگشت به نامه شماره ۲۵۲۴۴/۰۱/۹۱ـ ۵/۱۲/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه، با پیشنهاد ارائه شده در خصوص درخواست افزایش مبلغ ریالی بازداشت بدل از جزای نقدی به سیصد هزار ریال موافقت فرمودند. لذا بدینوسیله مراتب جهت ملاحظه و اقدام لازم ابلاغ می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضائیه ـ علی خلفی   شماره۲۵۶۵۵/۰۱/۹۱                                                                   ۱۲/۱۲/۱…
 • اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۲۸۹۵/ت۴۸۵۲۴هـ                                                           ۸/۱۲/۱۳۹۱ اصلاح مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی  قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۴/۸/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۴۲۷۷۴/۱۲۲۷۴/۲۰۰ مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۳) ماده (۱۳۹) اصلاحی قانون مالیاتهای مستقیم ـ مصوب ۱۳۸۰ـ تصویب نمود: مواد (۱۵) و (۱۶) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۳) ماد…
 • آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۲۸۲۵/ت۴۷۹۳۸هـ                                                           ۸/۱۲/۱۳۹۱ وزارت راه و شهرسازی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد هیئت مدیره راه‌آهن و به ‌استناد تبصره (۱) مـاده (۲) قـانون دسترسی آزاد به شبکـه حمـل و نقل ریلـی ـ مصوب ۱۳۸۴ـ ، آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و نحوه رسیدگی به آنها را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه تعیین انواع تخلفات و جرایم مربوط به سیر و حرکت ناوگان در شبکه حمل و نقل ریلی و ن…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
  شماره۲۴۲۹۶۲/۴۸۳۱۳                                                                 ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه در خصوص تعیین بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ مطالبه ضرر و زیان سازمان حفاظت محیط زیست شورای عالی حفاظت محیط زیست در جلسه مورخ ۲۶/۹/۱۳۹۱ کمیسیون امور زیربنایی، صنعت و محیط زیست، بنا به پیشنهاد شماره ۱۶۲۶۰/۹۱ مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۱ سازمان حفاظت محیط زیست و به استناد ماده (۳) قانون حفاظت و بهسازی محیط زیست ـ مصوب ۱۳۵۳ـ تصویب نمود: بهای پروانه شکار و صید و بهای جانوران وحشی از لحاظ…
 • تصویب‌نامه درخصوص تشکیل شورای ‌عالی هماهنگی حمل و نقل و ایمنی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:53
    شماره۲۴۲۸۰۵/ت۴۳۵۰۵هـ                                                           ۸/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تشکیل شورای ‌عالی هماهنگی حمل و نقل  و ایمنی کشور وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت کشور ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ سازمان حفاظت محیط‌زیست معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور      جمعیت هلال‌احمر جمهوری اسلامی ایران هیئت‌وزیران در جلسه مورخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد رییس جمهور و به‌استناد اصول یکصد و بیست‌‌و هفتم و یکصد و سی‌ و هشتم قانون اساسی …