• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر جوپار

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان         در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر جوپار در جلسه مورخ13/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به حذف کلیه اراضی با کاربری ذخیره شهری از محدوده و انطباق خط محدوده بر حدود اولویت اول توسعه پیشنهادی تنفیذ می‌گردد.          خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر منوجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان          در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر منوجان در جلسه مورخ 13/10/1388 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:         1ـ تثبیت کاربری باغات موجود در داخل محدوده به نحوی که تغییر آن به عنوان مغایرت اساسی طرح جامع تلقی شود.         2ـ کاربری فرهنگی منطبق بر قلعه تاریخی شهر (اثر ملی ثبت شده) به کاربری تاریخی تغییر یابد.      …
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع ـ تفصیلی شهر بهرمان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمان        در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورایعالی شهرسازی و معماری ایـران و با توجه به تصویب طرح جـامع ـ تفصیلی شهر بهـرمان در جلسه مورخ 12/7/1388 شـورای برنامه‌ریزی و تـوسعه استان، ضمن تنفـیذ مصوبه مـذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مراحل ابلاغ مصوبه و دستور ارسال مدارک طرح به مراجع ذیربط اقدام شود.…