• نظریات مشورتی اداره کل امور حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۲۳۳ - ۲۲۸)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    228« کارشناس باید مورد وثوق و دارای صلاحیت در رشته مربوط به موضوع باشد و تشخیص این موارد بر عهده دادگاه است.»        سؤال ـ چنانچه کارشناس از جمله کارشناسان رسمی دادگستری باشد صلاحیت کارشناس و رشته تخصصی وی را چه کسی باید تأیید نماید و تشخیص این امر بعهده کیست؟ آیا می‌توان به جای کارشناس رسمی از اهل خبره انتخاب کرد؟ نظریه شماره4762/7 ـ 11/6/1382 نظریه اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه با توجه به ماده 258 (1) قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی و تبصره 1 ماده 18 قانو…