• آگهی دعوت از بستانکاران شرکت چمندار سبز تهران سهامی خاص به شماره ثبت ۱۸۶۹۲۸ (در حال تصفیه) نوبت سوم

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    با توجه به اینکه آگهی انحلال شرکت در روزنامه رسمی کشور مورخه 23/4/90 صفحه 39 درج گردیده است بدینوسیله طبق ماده 225 قانون تجارت از کلیه بستانکاران شرکت دعوت می‌شود با در دست داشتن اسناد و مدارک مثبته ظرف مدت 6 ماه از تاریخ درج اولین آگهی به آقای مهدی مختاریان زواره به نشانی تهران ـ خ 17شهریور ـ اتوبان محلاتی انتهای عارف شمالی ـ خ الله دادی ‌ـ خ شکوری ـ کوچه احمد صابری پ13 مراجعه فرمایند. پ80171 اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری…