• مصوبه « نامگذاری روز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز بسیج اساتید»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوب جلسه 666 مورخ 15/4/1389 شورای عالی انقلاب فرهنگی        شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 666 مورخ 15/4/1389، بنا به پیشنهاد سازمان بسیج اساتید دانشگاه‌ها و مراکز آموزش عالی کشور، تصویب نمود:       « روز 31 خرداد، سالروز شهادت شهید دکتر مصطفی چمران به عنوان روز بسیج اساتید تعیین و نامگذاری می‌شود.» معاون اول رئیس جمهور ـ پرویز داودی…
  • مصوبه « الحاق یک تبصره جدید به بند ۵ ماده آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی»

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    مصوب جلسه 206 مورخ 15/4/1389 شورای معین عالی انقلاب فرهنگی(بنا به تفویض جلسه 644 شورای عالی انقلاب فرهنگی)        شورای معین شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 206 مورخ 15/4/1389، بنا به تفویض جلسه 644 شورای عالی انقلاب فرهنگی، الحاق یک تبصره جدید به بند 5 ماده 5 آیین‌نامه تشکیل هیأت عالی جذب هیأت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی را به شرح ذیل تصویب نمود:       « تبصره ـ مربیانی که در تاریخ 1/10/1387 به صورت پیمانی و یا رسمی ـ آزمایشی در استخدام دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و پژوهشی بوده‌اند…