• اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۹۸۳/ت۴۸۹۳۳هـ                                                              ۶/۵/۱۳۹۲ اصلاح آیین‌نامه اجرایی بند «د» ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و به استناد بند (د) ماده (۳۲) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ تصویب نمود: آیین‌نامه …
 • اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۹۴۴/ت۴۹۰۷۲هـ                                                             ۶/۵/۱۳۹۲ اصلاح بند (۱) تصویب‌نامه درخصوص تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی بخش دولتی در سال ۱۳۹۲ وزارت بهداشت، درمان و آم وزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاونت برنامه‌ریز…
 • اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰۹۹۶/ت۴۹۰۵۱هـ                                                              ۲/۵/۱۳۹۲ اصلاح تصویب‌نامه درخصوص بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد  تجاری ـ صنعتی دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ به استناد بند (ج) ماده (۴) قانون چگونگی اداره مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب نمود: بند (۱۱) پیوست تصویب‌نامه شماره ۵۲۵۷۲/ت۴۹۰۵۱ک مورخ ۵/۳/۱۳۹۲ موضوع بودجه سال ۱۳۹۲ سازمانهای مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی ح…
 • اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰۶۳۴/ت۴۹۴۱۴هـ                                                              ۲/۵/۱۳۹۲ اصلاح بند (ب) اساسنامه جامعه حسابداران رسمی ایران وزارت امور اقتصادی و دارایی هیئت وزیران در جلسه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۶۷۷۶۹ مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد تبصره (۲) ماده واحده قانون استفاده از خدمات تخصصی و حـرفه‌ای حـسابداران ذی‌صلاح به عنوان حسـابدار رسمی ـ مصوب ۱۳۷۲ـ تصویب نمود: بند (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۷۰۷۵۶/ت۳۹۷۳۰هـ مورخ ۶/۱۰/۱۳۹۰ موضوع اصلاح اساسنامه جامعه ح…
 • الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۰۴۳/ت۴۸۷۹۵ک                                                             ۲/۵/۱۳۹۲ الحاق محدوده‌ای به وسعت یک هزار و پانصد هکتار به محدوده منطقه ویژه اقتصادی سلفچگان دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی وزیران عضو شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی در جلسه مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد دبیرخانه شورای هماهنگی مناطق آزاد تجاری ـ صنعتی و ویژه اقتصادی و به استناد تبصره (۱) ماده (۱) قانون تشکیل و اداره مناطق ویژه اقتصادی جمهوری اسلامی ایران ـ مـصوب…
 • الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۰۱۷/ت۴۸۰۰۲ک                                                             ۲/۵/۱۳۹۲ الحاق بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه حمایت از تولید به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۱۲۴۷/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۸ تصویب نمودند: متن زیر به عـنوان بند (و) به ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولت…
 • آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰۹۹۸/ت۴۸۳۶۷هـ                                                              ۲/۵/۱۳۹۲ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران درجلسه مورخ ۲۳/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد شماره ۲۸۰۴۱۴/۹۰ مورخ ۲۳/۱۱/۱۳۹۰ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و بند (ج) ماده (۹۵) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ ، آیین‌نامه میزان و نحوه دریافت حق عضویت در صندوق ضمانت سپرده‌ها را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه میزان و ن…
 • تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ایجاد دانشگاه و توسعه خدمات طب سنتی ایرانی ـ اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۰۰۱/ت۴۸۹۲۳ن                                                              ۲/۵/۱۳۹۲ تصمیم نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور در خصوص ایجاد دانشگاه و توسعه  خدمات طب سنتی ایرانی ـ اسلامی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت علوم، تحقیقات و فناوری وزارت آموزش و پرورش ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت جهاد کشاورزی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی تصمیم نمایندگان ویژه رییس‌جمهور در شورای عالی سیاستگذاری طب سنتی ایرانی ـ اسلامی به استناد اصل یکصد و بیست و هفتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به ش…
 • مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۰۹۸۹/ت۴۸۵۲۲ک                                                             ۲/۵/۱۳۹۲ مصوبه وزیران عضو کارگروه مسکن در مورد صدور مجوز انتقال حساب‌های بانکی وزارت راه و شهرسازی، شرکت‌ها و سازمان‌های تابع به بانک مسکن،... وزارت دادگستری ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران وزیران عضو کارگروه مسکن به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و با رعایت تصویب‌نامه شماره ۱۵۲۷۵۳/ت۴۳۵۰۵هـ مورخ ۲/۸/۱۳۸۸ تصویب نمودند: ۱ ـ وزارت راه و شه…
 • تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۱۹۴۳/ت۴۸۷۳۱هـ                                                             ۶/۵/۱۳۹۲ تصویب‌نامه در خصوص مستثنی شدن سازمان دامپزشکی کشور و سازمان جنگلها، مراتع و آبخیزداری کشور از شمول حکم ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری وزارت جهاد کشاورزی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۹/۴/۱۳۹۲ بنا به پیشنهاد وزارت جهاد کشاورزی و تأیید معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور و به استناد ماده (۳۰) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب۱۳۸۶ـ و تبصره (۳) ماده (۵…