• رأی شماره‌های ۶۵۷، ۶۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص احتساب اضافه‌کار در تعیین پاداش پایان خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 15/10/1387            شماره دادنامه: 657، 658            کلاسه پرونده: 87/786ـ801          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: آقای علی انواری وآقای احمد صادقی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 10 و 12 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/583 موضوع شکایت آقای داریوش کشـتکار رضائی به طرفیت شرکت ارتباطات زیرساخت مخابرات ایران به خواسته الزام به احتساب اضافه کاری در تعیین پاداش پایان خ…
 • رأی شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرمایان به پرداخت حق بیمه قانونی مربوط در مدت خدمت و تکلیف سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
  به قبول حق بیمه و احتساب سابقه خدمت                          تاریخ: 26/8/1387                 شماره دادنامه: 568                      کلاسه پرونده: 87/498            مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.            شاکی: آقای اکبر عطائی فر.            موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب شانزدهم بدوی و دوازدهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.            مقدمه: الف ـ شعبه شانزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 79/1105 موضوع شکایت آقای اکبر عطائی‌فر به طرفیت سازمان مسکن و شهرسازی…
 • رأی شماره ۶۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال نامه شماره ۹۰۹۸۶ مورخ ۲۹/۷/۱۳۸۵ مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   وزارت کار و امور اجتماعی                 تاریخ: 24/9/1387               شماره دادنامه: 639                کلاسه پرونده: 87/456        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت تعاونی حمل و نقل کامیونداران استان یزد.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال نامه شماره 90986 مورخ 29/7/1385 مدیرکل سازمانهای کارگری و کارفرمایی وزارت کار و امور اجتماعی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مطابق ماده 131 قانون کار و آیین‎نامه مصوب 6/10/1371 هیأت وزیران، تمامی انجم…
 • رأی شماره ۶۹۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت مابه‌التفاوت فوق‌العاده کار با اشعه ایکس

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 22/10/1387               شماره دادنامه: 693                کلاسه پرونده: 87/788          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: خانم سیمین شاه حسینی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2 و 8 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه هشتم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1427 موضوع شـکایت خانم دنـیا گورگزیان به طرفیت دانشگاه علوم پزشکی تهران به خواسته الزام به پرداخت مابه‌التفاوت فوق‎العاده کار با اشعه ایکس به شرح متن دادخواست به…
 • رأی شماره ۶۹۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص صدور مجوز انواع فعالیتهای هنری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ: 22/10/1387               شماره دادنامه: 690                 کلاسه پرونده: 87/787          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.          شاکی: دفتر حقوقی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی.          موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 3 و 20 دیوان عدالت اداری.          مقدمه: الف ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/303 موضوع شکایت آقای نعمت‌اله آزموده به طرفیت اداره کل ارزیابی پاسخگوئی به شکایت وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی به خواسته اعتراض به جلوگیری از فع…
 • رأی شماره ۶۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین‌اجتماعی ـ بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
   موضوع تصویب‎نامه‎های شماره147448/ت37309 ه‍ـ مورخ 22/8/1387 و 847427/ت37296 مورخ 22/8/1387 و 147416/ت38833 ه‍ـ مورخ 23/8/1387 هیأت وزیران             تاریخ: 22/10/1387             شماره دادنامه: 689              کلاسه پرونده: 87/772         مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.         شاکی: آقای محمدحسن احمدی.         موضوع شکایت و خواسته: تقاضای ابطال اساسنامه جدید سازمانهای تأمین‌اجتماعی  بازنشستگی کشوری و خدمات درمانی موضوع تصویب‎نامه‎های شماره147448/ت37309 ه‍ـ مورخ 22/8/1387 و 847427/…
 • رأی شماره ۱۲۴۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص استحقاق دریافت مستمری بازنشستگی در مدت اشتغال به خدمت نیمه وقت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
            تاریخ:25/10/1386              شماره دادنامه: 1243               کلاسه پرونده: 84/724          مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.           شاکی: آقای غلامرضا شیری.          موضوع شکایت: اعلام تعارض آراء صادره از شعب اول، 3، 4، 6 ، 10تجدیدنظر دیوان.          مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه‎های 78/1180و 80/117 موضوع شکایت محمدحسین حاجی‌زاده به طرفیت، تأمین اجتماعی شعبه یک مشهد به خواسته، لغو بازنشستگی و قطع مستمری و برقراری مستمری به شرح دادنامه 889 ـ89…
 • رأی شماره ۱۰۱۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص الزام کارفرما و سازمان تأمین اجتماعی به انجام تکالیف قانونی خود نسبت به پرداخت حق بیمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:58
          کارگر و وصول آن و احتساب مدت خدمت           تاریخ: 25/10/1386              شماره دادنامه: 1011                کلاسه پرونده: 86/468        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حسین شیرین.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 6 و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دهم در رسیدگی به پرونده کلاسه 80/5 موضوع شکایت آقای حسین شیرین به طرفیت، 1ـ بیمارستان شهید مصطفی‌خمینی 2ـ سازمان تامین‌اجتماعی به خواسته، رسیدگی نسبت به حق بیمه‎ه…
 • تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع شهر گرمی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان اردبیلموضوع: تنفیذ مصوبه ‌شورای برنامه‌ریزی و توسعه آن استان درخصوص طرح جامع شهر گرمیدر اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386 شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و با توجه به تصویب طرح جامع شهر گرمی در جلسه مورخ 12/9/1387 شورای برنامـه‌ریزی و توسعه استان اردبیل، ضمن تنفیذ مصوبه مذکور، خواهشمند است نسبت به انجام مـراحل ابلاغ مصوبه و دسـتور ارسـال مدارک طرح بـه مراجع ذیربط اقدام شود.…