• رأی شماره‌های ۵۲۵ و ۵۲۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اعتراض به رأی قطعی هیأت رسیدگی به تخلفات اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ: 22/6/1388             شماره دادنامه: 525، 526           کلاسه پرونده: 88/432، 433       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقای مجید چابکرو مدیرکل دفتر هماهنگی هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21 و 22 دیوان عدالت اداری.       مقدمه: الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 88/29 موضوع شکایت آقای مجید چابکرو به طرفیت هیأت تجدیدنظر رسیدگی به تخلفات اداری وزارت آموزش و پرورش ب…
 • رأی شماره ۲۰۶هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص افزایش حقوق کارکنان و بازنشستگان دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
         تاریخ دادنامه: 3/3/1388           شماره دادنامه: 206            کلاسه پرونده: 87/438       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: سازمان بازنشستگی کشوری.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 21و22 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه بیست و دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 86/1184 موضوع شکایت آقای محمود پورمومن‌اعرابی به طرفیت سازمان بازنشستگی کشوری به‌خواسته عدم اجرای بند (ک) تبصره 19 قانون بودجه سال 1386 و ماده 150 قانون برنامه چهارم به شر…
 • رأی شماره‌های ۳۴۹، ۳۶۳، ۳۶۴، ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص قطع رابطه کارکنان قراردادی شرکتی با وزارتخانه ذیربط و انتقال مجدد آنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
   وجاهت قانونی ندارد        تاریخ: 28/4/1388                  شماره دادنامه: 349، 363، 364، 365                 کلاسه پرونده: 88/249، 277، 278، 275، 276       مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.       شاکی: آقایان 1ـ  عادل فلاح 2ـ  رامین مرادی 3ـ  صابر راعی صوقیان 4ـ  ابراهیم حاجی‌لی.       موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دیوان عدالت اداری.       گردشکار: الف ـ شعبه دهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/1391 و 85/1008 موضوع شکایت آقای محمدحسین بیگلو به طرفیت جهاد کشاو…