• تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    (مصوب جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی) دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی       مصوبه « تأیید انتخاب اعضای حقیقی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور» که در جلسه 688 مورخ 20/2/1390 شورای عالی انقلاب فرهنگی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:       « آقایان حجه‌الاسلام‌ والمسلمین محمود محمدی‌عراقی، حجه‌الاسلام‌ والمسلمین دکتر محسن قمی، دکتر منصور کبگانیان و دکتر محمدعلی کی‌نژاد، مطابق قسمت ب شق 1ـ 5 فصل پنجم سند نقشه جامع علمی کشور به عنوان اعضای حقیقی ستاد را…