• مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌ _ جلسه ۱۱۳

    شنبه 28 فروردین 1395 05:00
    بِسْم‌ِاللهِ الرَّحْمن‌ِ الرَّحیم‌ جلسه‌ صد و سیزدهم(113)‌ 4 خــرداد مــاه‌ 1384 هجری‌شمسی‌ 16  ربیـع‌الثانی‌  1426 هجری‌قمـری‌ مشروح‌ مذاکرات‌ مجلس‌ شورای‌ اسلامی‌   دوره‌ هفتم‌ ـ اجلاسیه‌ اول‌1384 ـ 1383صورت‌ مشروح‌ مذاکرات‌ جلسه‌ علنی‌ روز چهارشنبه‌ چهارم‌ خردادماه‌ 1384          فهرست‌ مندرجات‌ :   1 ـ اعلام‌ رسمیت‌ و دستور جلسه‌.2 ـ تلاوت‌ آیاتی‌ از کلام‌الله مجید.3 ـ ناطقین‌ قبل‌ از دستور آقایـان‌: عباس‌ رجایی‌،سیدعبدالمجید شجاع‌، بهمن‌ محمدیاری‌ و خانم‌ عشرت‌ شایق‌.4 ـ تذکرات‌ نما…