• نظریات مشورتی اداره کل حقوقی و تدوین قوانین قوه قضائیه (۱۸۷ - ۱۸۸)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    187« در دعوی اعتراض ثالث دادگاه باید عدم دخالت معترض ثالث را در پرونده منتهی به صدور حکم و ورود خلل به حقوق او را احراز نماید.»        سؤال ـ در دعوی اعتراض ثالث، آیا مرجع رسیدگی‌کننده می‌تواند وارد ماهیت دعوی اصلی شده و درخصوص صحت و سقم رأی معترض‌عنه اظهارنظر کند یا اینکه فقط به این موضوع رسیدگی می‌کند که رأی صادره به ضرر معترض ثالث هست یا خیر؟ و اگر هست دعوی بدون دخالت او رسیدگی شده یا خیر؟ و نتیجتاً رأی صادره را برحسب مورد یا لغو مـی‌نماید یا اعتراض ثالث را ردّ می‌کنـد بدون اینـکه وارد اصـل و…