• مصوبه شورای عالی اداری درخصوص تفکیک شرکت پشتیبانی امور دام کشور از وزارت جهاد کشاورزی به وزارت بازرگانی

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت بازرگانی ـ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهورمعاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رییس‌جمهور ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی       شورای عالی اداری در یکصد و سی و هشتمین جلسه مورخ 30/4/1389 ، به منظور ایجاد انسجام تشکیلاتی در امر تنظیم بازار مواد پروتئینی (حیوانی) و استفاده بهینه از منابع مالی، فیزیکی، انسانی و اطلاعاتی موجود و جلوگیری از تداخل وظایف بین دستگاه‌های اجرایی تصویب نمود:       1ـ شرکت پشتیبانی امور دام کشور با کلیه وظایف و اختیارات از وزارت جهاد کش…