• آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۶۲۷۵۸/ت۴۷۷۷۵هـ                                                          ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ وزارت اموراقتصادی و دارایی ـ گمرک جمهوری اسلامی ایران هیئت وزیران در جلسه مورخ ۶/۱۲/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد ماده (۱۶۴) قانون امور گمرکی ـ مصوب ۱۳۹۰ـ آیین‌نامه اجرایی قانون یادشده را به شرح زیر تصویب نمود:   آیین‌نامه اجرایی قانون امور گمرکی بخش اول ـ تعاریف و کلیات فصل اول ـ تعاریف ماده۱ـ اصطلاحات مورد استفاده در این آیین‌نامه در معانی مشروح زیر به کار می‌روند: الف ـ قان…
 • تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۲۶۲۷۵۷/ت۴۹۰۴۰هـ                                                          ۲۹/۱۲/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رییس‌جمهور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ به استناد ماده (۵۰) قانون برنامه پنجساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ـ مصوب ۱۳۸۹ـ و ماده (۷۶) قانون مدیریت خدمات کشوری ـ مصوب ۱۳۸۶ ـ تصویب نمود: ۱ـ ضریب حقوق سال ۱۳۹۲ اعضای هیئت علمی دانشگاه‌ها و مؤسسات آموزش عالی و قضات به میزان سیزده هزار و هفتصد و پنجاه و دو (۷۵۲/۱۳) ریال تعیین می‌شو…
 • قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:54
  شماره۷۹۷۲۸/۲۴۸                                                                  ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ جناب آقای دکتر محمود احمدی‌نژاد ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران عطف به نامه شماره ۲۴۱۶۵۰ مورخ ۹/۱۲/۱۳۹۱ در اجرای اصل یکصد و بیست و سوم (۱۲۳) قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران قانون سه‌دوازدهم (۱۲/۳) بودجه سال ۱۳۹۲ کل کشور که با عنوان لایحه اجازه دریافت و پرداخت‌های دولت در سه ماهه اول سال ۱۳۹۲ به مجلس شورای اسلامی تقدیم گردیده بود، با تصویب در جلسه علنی روز یکشنبه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۱ و تأیید شورای محترم نگهبان ب…