• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سیه‌چشمه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی       در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390 طرح جامع شهر سیه‌چشمه را که در اجرای بند (2) از ماد…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر لایبید

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                              استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان اصفهان      در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیات محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 23/8/1390 طرح جامع شهر لایبید را که در اجرای بند (2) از ماده (3) قانون تغی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
                                                                  استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان بوشهر      شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در شانزدهمین جلسه سال جاری مورخ 23/8/1390 براساس مصوبه مورخ 7/5/1387 خود مبنی بر «ضرورت بررسی کلیه طرحهای جامع گردشگری (تهیه شده برای مناطق نمونه گردشگری مصوب هیئت محترم دولت) به لحاظ تاثیرات کالبدی در سطح منطقه مورد مطالعه و ابهام در شرح خدمات اینگونه طرحها در شورای عالی شهرسازی و معماری» با عنـایت به تصویب‌نامه شمـاره 76452/ف34512ه م…