• لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۸۰۰/ت۵۰۵۲۷هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۳ لغو بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک  مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ وزارت کشور هیأت وزیران در جلسه۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۵۴۲۴ مورخ ۱۳/۱۲/ ۱۳۹۲ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب کرد: بندهای (الف) و (ب) تصویب‌نامه شماره ۱۵۴۰۵۳/ت۴۶۹۹۸ک مورخ ۶/۸/۱۳۹۱ لغو می‌گردد. معاون اول رئیس‎جمهور ـ اسحاق جهانگیری…
 • الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین برای معاملات دولتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۲۶۴۳/ت۵۰۱۴۳هـ                                                                ۳/۳/۱۳۹۳ الحاق تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آیین‌نامه تضمین  برای معاملات دولتی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد ماده (۶) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ تصویب کرد: متن زیر به عنوان تبصره به جزء (۳) بند (هـ) ماده (۳) آ…
 • تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۸۰۴/ت۵۰۵۵۱هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تعیین نصاب معاملات موضوع ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات وزارت امور اقتصادی و دارایی هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۴۰۲۷/۵۶ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به اسـتناد تبصره (۱) ماده (۳) قانون برگزاری مناقصات ـ مصوب۱۳۸۳ـ و بند (ج) تبصره (۱۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور تصویب کرد: الف ـ نصاب معاملات موضوع ماده(۳) قانون برگزاری مناقصات به شرح زیر تعیین می‌گردد:…
 • تصویب‌نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۲۶۳۷/ت۵۰۲۲۹هـ                                                                ۳/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص حذف نام سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران  از متن ماده (۲) قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت ـ مصوب۱۳۸۰ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۴۱۵۱۹/۶۰ مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: با ت…
 • تصویب‌نامه در خصوص مهلت مقرر در ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۴۵۴/ت۵۰۴۶۱هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص مهلت مقرر در ماده (۶۴) قانون محاسبات عمومی کشور ـ مصوب ۱۳۶۶ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی  ـ  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۰۷۸/۵۶ مورخ ۱۹/۱/۱۳۹۳ وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: ۱ـ مهلت مقـرر در ماده (۶۴) قانون محاسبـات عمومی کشور ـ مصوب۱۳۶۶ـ در مورد هفت…
 • تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۱۴۶۳/ت۵۰۵۰۳هـ                                                             ۳۰/۲/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص سقف تعرفه‌های خدمات تشخیصی و درمانی در بخش خصوصی در سال ۱۳۹۳ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت وزارت دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۴/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و معاو…
 • تصویب‌نامه درخصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۳۶۰۹/ت۵۰۱۸۳هـ                                                                ۴/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تشکیل واحد سازمانی جداگانه‌ای  در معاونت مربوط وزارت امور اقتصادی و دارایی به منظور ثبت و نگهداری متمرکز حساب بدهی‌ها و تعهدات قانونی دولت وزارت امور اقتصادی و دارایی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد وزارت امور اقتصادی و دارایی و به استناد اصل یکصد و سی…
 • تصویب‌نامه در خصوص تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره۲۳۲۰۶/ت۵۰۶۰۳هـ                                                                ۳/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه در خصوص تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و تجهیزات و ملزومات پزشکی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت هیأت وزیران در جلسه ۲۸/۲/۱۳۹۳ به پیشنهاد مشترک وزارتخانه‌های بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و صنعت، معدن و تجارت و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: تدوین، تنظیم، ابلاغ و نظارت بر قیمت دارو، واکسن، شیرخشک و …
 • رأی شماره۱۰۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۸۹/۳۹۲                                                                        ۲۷/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۲۶/۱۲/۱۳۹۲      شماره دادنامه: ۱۰۶۴       کلاسه پرونده: ۸۹/۳۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای مجید نیک موضوع شکایت و خواسته: ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبران خدمت معاونت توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گردش کار: آقای مجید نیک به موجب دادخواستی ابطال و نقض تصمیم نامه شماره ۲۴۶۹۸/۲۲۲ـ ۱۲/۵/۱۳۸۹ رئیس امور نظامهای جبر…
 • رأی شماره‌های ۹۶ ـ ۹۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع پرداخت فوق‌العاده جذب کارشناسان بهداشت کار به کارشناسان بهداشت محیط منوط به داشتن کارت‌ویژه موضوع ماده ۱۰۰ قانون کار نیست

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۱۳۳۱                                                                       ۸/۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه :۲۵/۱/۱۳۹۳   شماره دادنامه: ۹۶ـ ۹۵   کلاسه پرونده : ۹۱/۱۳۳۱ـ۱۳۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: خانمها سیده معصومه تراهی و آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده      موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری گردش کار: خانمها سیده معصومه تراهی و آرام قاسم‌پورحسنعلی‌ده به موجب لوایحی اعلام کرده‌اند که در خصوص الزام سازمان متبوع به پرداخت کامل فوق‌العاد…
 • رأی شماره ۴۷۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده ۱۹ دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای بکارگیری افراد در دستگاههای اجرایی موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور از تاریخ تصویب

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۰/۹۲۵                                                                        ۲۱/۲/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۱۰/۷/۱۳۹۱       شماره دادنامه: ۴۷۸       کلاسه پرونده : ۹۰/۹۲۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : معاون حقوقی، مجلس و تفریغ بودجه دیوان محاسبات کشور موضوع شکایت و خواسته : ابطال ماده ۱۹ «دستورالعمل نحوه برگزاری امتحان عمومی و تخصصی برای به کارگیری افراد در دستگاههای اجرایی» موضوع بخشنامه شماره ۸۴۵۹۷/۲۰۰ـ ۸/۹/۱۳۸۸ معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی رئیس‌جمهور گردش کار : …
 • رأی شماره ۱۱۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع ابطال نامه و بخشنامه‌هایی که متضمن جواز استعمال قلیان در قهوه‌خانه‌ها است

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۲/۲۳۵                                                                        ۳۱/۲/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۸/۲/۱۳۹۳       شماره دادنامه: ۱۱۸          کلاسه پرونده: ۹۲/۲۳۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: دادستان عمومی و انقلاب شهرستان اسلام‌آباد غرب موضوع شکایت و خواسته: ابطال ۱ـ نامه شماره ۱۹۸۵۶۶ـ۱۳/۱۰/۱۳۹۱ رئیس دفتر رئیس‌جمهوری ۲ـ بخشنامه شماره ۱۴۱۰۳۳/۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۹۱ قائم مقام وزیر کشور در امور اجتماعی و فرهنگی ۳ـ بخشنامه شماره ۹۶۳۰۶/۲۲/۷۱ـ ۱۵/۱۱/۱۳۹۱ مدیرکل دفتر امور اجتماعی…