• تنفیذ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر سجاس

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و رئیس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان زنجان       در اجرای بند 8 مصوبه مورخ 15/5/1386  شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و اصلاحیه آن و با توجه به تصویب طرح جامع شهر سجاس در جلسه مورخ 23/10/1389 شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان، مصوبه مذکور مشروط به رعایت موارد زیر تنفیذ می‌گردد:       1ـ افق طرح مطابق تبصره 2 مصوبه تفویض اختیار شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب 5/5/1388 از 20 سال به 15 سال تقلیل یابد. (کلیه سطوح ثابت و جمعیت و سرانه اصلاح شود).       2ـ در اراضی مسکن مهر خدم…