• آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم

    شنبه 28 فروردین 1395 04:55
    شماره۱۰۰/۱۷۶۴۶/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۴/۱۳۸۹ مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور به پیوست یک نسخه آیین‌نامه اجرایی نحوه نظارت دیوان عالی کشور بر اجرای صحیح قوانین در محاکم به شماره ۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰ ـ ۳۰/۴/۱۳۸۹ که در تاریخ ۳۰/۴/۱۳۸۹ به تصویب ریاست محترم قوه قضاییه رسیده، جهت درج در روزنامه رسمی کشور ارسال می‌گردد. رئیس حوزه ریاست قوه قضاییه ـ علی خلفی شماره۱۰۰/۱۷۶۴۵/۹۰۰۰                                                              ۳۰/۴/۱۳۸۹ آیین‌نامه اجرای…