• رأی شماره۵۴۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده۶ آیین‌نامه مرخصی‎ها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره۵۳/۶۱۴۴۶ مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۷۸ ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره541  هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده6 آیین‌نامه مرخصی‎ها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور         تاریخ: 30/7/1385        شماره دادنامه: 541        کلاسه پرونده: 85/109        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای غلامرضا سلامی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده6 آیین‌نامه مرخصی‎ها ـ ابطال قسمت اخیر بخشنامه شماره53/61446 مورخ 28/10/1378 سازمان مدیریت و برنامه‎ریزی کشور.        مقدمه: شاک…
 • رأی شماره ۶۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده ۱۰، بخش پایانی ماده ۲۶ و تبصره ۲ ماده ۲۹ آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 635 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه رسیدگی و چگونگی تشکیل جلسات هیأتهای تشخیص و حل اختلاف موضوع ماده164 قانون کار مصوب 3/10/1380 وزیرکار و امور اجتماعی         تاریخ: 5/9/1385        شماره دادنامه: 635        کلاسه پرونده: 83/45        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عباس حسین‎زاده.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمت آخر ماده 10، بخش پایانی ماده 26 و تبصره 2 ماده 29 آیین‎نامه ر…
 • رأی شماره ۵۷۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مواد ۶ ، ۱۲ و ۱۳ آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی ....

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 577 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری راجع به ابطال مواد 6 ، 12  و 13 آیین‎نامه حمل بار و مسافر و مدت لغو پروانه فعالیت و تعطیلی مؤسسات حمل و نقل جاده‎ای موضوع تصویب‌نامه شماره 33752/ت520040 مورخ 6/9/1378 هیأت وزیران         تاریخ: 21/8/1385        شماره دادنامه: 577        کلاسه پرونده: 84/580        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: انجمن صنفی کارفرمایان شرکتهای حمل و نقل جاده‎ای داخلی کالا بندرعباس.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مواد 6 ، 12 و 13 آیین‎نامه حمل …
 • رأی شماره ۶۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تسری حکم مقرر در تبصره(۶) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و ...

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  رأی شماره 640 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص عدم جواز تسری حکم مقرر در تبصره(6) ماده واحده قانون اصلاح قوانین و مقررات بازنشستگی و وظیفه مصوب1374 به مشمولین ماده (8) قانون نظام هماهنگ پرداخت کارکنان دولت         تاریخ: 5/9/1385        شماره دادنامه: 640        کلاسه پرونده: 83/130        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای قربانعلی سعیدی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه دوم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه اول در رس…
 • رأی شماره ۵۷۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره۱۸۲۵۲/ه‍/۲۸۰ مورخ۱۱/۶/۱۳۸۲ سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 21/8/1385        شماره دادنامه:572        کلاسه پرونده: 83/28        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم سیده منصوره جوهری.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره18252/ه‍/280 مورخ11/6/1382 سازمان تأمین اجتماعی.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‎است، 1ـ هیأت عمومی دیوان در پی دادخواست تقدیمی به خواسته ابطال بخشنامه شماره 1/24 مستمریهای سازمان تأمین اجتماعی و در مقام الزام و اجبار سازمان موصوف به پرداخت مستمری و در هر حالت ممکن …
 • رأی شماره۵۴۴ الی۵۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند یک بخشنامه شماره۱/۴ کارهای سخت و زیان‎آور سازمان تأمین اجتماعی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 7/8/1385        شماره دادنامه: 554 الی 557                  کلاسه پرونده: 84/300، 344، 562 و 85/472        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: 1ـ سازمان بازرسی کل کشور 2ـ آقای محمدرضا مکوندی 3ـ آقای سهراب کیاشی 4ـ آقای ابراهیم اناری.        طرف شکایت: سازمان تأمین اجتماعی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک بخشنامه شماره1/4 کارهای سخت و زیان‎آور.        مقدمه: 1ـ قائم مقام ریاست سازمان بازرسی کل کشور طی شکایتنامه شماره 17240/85/302 مورخ 21/5/1385 اعلام د…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهر برازجان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان بوشهر موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهر برازجان         در اجرای بند 5 ماده4 قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده42 آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای‌عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 6/9/1385 طرح جامع شهر برازجان را که در اجرای بند2 از ماده3 قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع ناحیه کرمانشاه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان کرمانشاه موضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه کرمانشاه         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/3/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه کرمانشاه (شامل شهرستانهای کرمانشاه، سنقر، کنگاو…