• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹۷۵۵ مترمربع اراضی متعلق به شرکت تعاونی سازمان پنبه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق 9755 مترمربع اراضی متعلق به شرکت تعاونی سازمان پنبه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/5/1391 موضوع الحاق 9…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/5/1391، طرح توسعه و عمران (جامع) ناح…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دهمین جلسه خود در مورخ 13/6/1391 پیرو جلسه مورخ 16/3/1390 خود در خصوص شهرک نمونه گردشگری زرندیه و بازدید کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ 4/5/1390 مقرر نمود:         کلیه کاربری‌های مسکونی دایم در طرح مذکور به کاربری مسکونی غیردایم (موقت) تغییر نماید و سایر کاربریهای تفریحی ـ گردشگر…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛         شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 13/6/1391 خود موضوع مغایرت اساسی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی          در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 16/5/1391، طرح توسعه و عمران (جامع) …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  (تغییر کاربری 5/5 هکتار اراضی از اداری به مسکونی) مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک(تغییر کاربری 5/5 هکتار اراضی از اداری به مسکونی) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان        پیرو نامه به شماره 91/300/16970 و تاریخ 24/3/1391 و در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
  مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی        در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب 12/10/1378 هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 2/5/1391؛ طرح جامع شهر خوی را که در اجرای بند (2) از ماده …
 • اصلاحیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  توضیح ضروری روزنامه رسمی: نظر به اینکه نامه معاون محترم توسعه مدیریت، حقوقی و امور مجلس سهواً در روزنامه رسمی درج نگردیده است و اصل مصوبات به شماره‌های ۴۴۵۶۹/ت۴۸۱۱۹ن مـورخ ۷/۳/۱۳۹۱ و ۵۳۸۷۰/ت مـورخ ۲۱/۳/۱۳۹۱ در روزنامه رسمی شماره ۱۹۶۷۳ـ ۲۸/۶/۱۳۹۱ چاپ و منتشر گردیده است. لهذا با عذرخواهی مبادرت به درج و انتشار متن نامه مذکور می‌گردد.   شماره۶۵۹/۲۰/۹۱۲                                                                       ۲۵/۶/۱۳۹۱ روزنامه رسمی کشور تصویر تصمیمات نمایندگان ویژه رئیس‌جمهور موضوع ا…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹۷۵۵ مترمربع اراضی متعلق به شرکت تعاونی سازمان پنبه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۸۷۳                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق ۹۷۵۵ مترمربع اراضی متعلق به شرکت تعاونی سازمان پنبه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان گلستان در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به اس…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک (تغییر کاربری ۵/۵ هکتار اراضی از اداری به مسکونی)

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۸۸۲                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص مغایرت طرح تفصیلی با اساس طرح جامع شهر اندیمشک (تغییر کاربری ۵/۵ هکتار اراضی از اداری به مسکونی) استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خوزستان پیرو نامه به شماره ۹۱/۳۰۰/۱۶۹۷۰ و تاریخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ و در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۸۷۷                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه اهر استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران(جامع) ناحیه مرند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۸۷۵                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه مرند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان شرقی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۷                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص الحاق اراضی دهلکوه به محدوده بیرجند استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان جنوبی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ …
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۱                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص طرح جامع شهر خوی استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان آذربایجان غربی در اجرای بند (۵) ماده (۴) قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (۴۲) آئین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای، منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور، مصوب ۱۲/۱۰/۱۳۷۸ هیأت محترم وزیران، به استحضار می‌رساند؛ شورای عالی شهرسازی…
 • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۹۱/۳۰۰/۳۶۹۱۵                                                                   ۱۸/۶/۱۳۹۱ مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در خصوص اصلاحیه مصوبه شهرک نمونه گردشگری زرندیه استاندار محترم و رییس شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان مرکزی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در دهمین جلسه خود در مورخ ۱۳/۶/۱۳۹۱ پیرو جلسه مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۰ خود در خصوص شهرک نمونه گردشگری زرندیه و بازدید کمیته منتخب شورای عالی شهرسازی و معماری ایران در تاریخ ۴/۵/۱۳۹۰ مقرر نمود: کلیه کاربری‌های مسکونی دایم در طرح مذکو…
 • حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۲۳۶۲۰/۹۰۰۰                                                                 ۳/۷/۱۳۹۱ حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر جناب آقای سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و مدیرعامل روزنامه رسمی کشور پیرو ابلاغیه شماره ۱۰۰/۱۸۳۷۸/۹۰۰۰ مورخ ۲۲/۵/۱۳۹۱ و موافقت مقام معظم رهبری با پیشنهاد ریاست محترم قوه قضائیه مبنی بر «حذف بند ج دستورالعمل عفو محکومان عید فطر» موارد جهت درج در روزنامه رسمی ا رسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث…