• راهبردهای زیست فناوری(مصوب جلسه ۶۱۵ مورخ ۶/۹/۱۳۸۶ شورای عالی انقلاب فرهنگی)

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
            شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 615 مورخ 6/9/1386 « راهبردهای زیست فناوری» را به شرح ذیل تصویب کرد:        ماده1ـ دولت برای اجرای سند ملی زیست فناوری ضمن شفاف‌سازی وجوه تخصیصی به این حوزه، هر ساله بودجه‌های لازم را ذیل یک ردیف اعتباری معین براساس پیشنهاد شورای عالی آموزش، پژوهش و فناوری پیش‌بینی می‌نماید.        ماده2ـ دولت حمایت‌های لازم را برای تسهیل و تشویق سرمایه‌گذاری در حوزه زیست فناوری از شرکتهای سرمایه‌گذاری با اولویت شرکتهای مستقر در مراکز رشد و پارکهای علمی فناوری بخش خصوصی و …