• رأی شماره۱۴۷۳ و ۱۴۷۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اخراج کارگران از خدمت

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/12/1386        شماره دادنامه: 1473، 1474        کلاسه پرونده: 86/459، 461        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: 1ـ رمضان مفتاحی 2ـ بهناز ثنائی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 19 و 20 دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه نوزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 85/1197 موضوع شکایت حجت‌اله جعفریان به طرفیت، هیأت حل اختلاف اداره کار و امور اجتماعی ساوجبلاغ به خواسته، نقض رأی شماره 12721مورخ 29/4/1385 هیأت حل اختلاف به شرح د…
 • رأی شماره ۱۳۶۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص مشاغل سخت و زیان‌آور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 21/11/1386        شماره دادنامه: 1369        کلاسه پرونده: 86/558        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای عبدالحسین امینی.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 2، 4، 15، 17، 32 و شعبه اول تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه هفدهم در رسیدگی به پرونده‎های کلاسه 85/638، 84/2736، 85/635، 85/632، 85/640، 85/633 موضوع شکایت شکات به طرفیت کمیته بررسی کارهای سخت و زیان‌آور استان تهران به خواسته اجرای مفاد صورتجلسه مورخ 12/…
 • رأی شماره ۱۱۴۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص اجرای بند (الف) تبصره۳۵ قانون بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 4/10/1386        شماره دادنامه: 1148        کلاسه پرونده: 85/669        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آموزش و پرورش استان کرمان.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب یازدهم و سیزدهم دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه سیزدهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 83/2849 موضوع شکایت موضوع شکایت، بتول محمدیان‌رحمت‌آبادی به طرفیت، سازمان آموزش و پرورش کرمان به خواسته، اجرای بند (الف) تبصره 35 قانون بودجه سال1375 کل کشور به شرح دادنامه…
 • رأی شماره۱۵۵۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین محل خدمت کارگر

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 26/12/1386        شماره دادنامه: 1554        کلاسه پرونده: 86/251        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای بابک شهبازی گیگلو.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 9، 23 و دهم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه نهم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 84/666 موضوع شکایت عزیز حیدری‌راد به طرفیت، اداره کار و امور اجتماعی شمالشرق تهران به خواسته، ابطال رأی 16/3/1386 هیأت حل اختلاف اداره کار به شرح دادنامه شماره 1885 مورخ …
 • رأی شماره ۱۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق‌العاده شغل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 18/1/1387        شماره دادنامه: 10        کلاسه پرونده: 86/614        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای حسن فرهنگ نو.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب دوم و هفدهم بدوی و پنجم تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ شعبه دوم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 82/3185 موضوع شکایت حسن فرهنگ فر به طرفیت، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی سبزوار به خواسته، اولاً احقاق حق در مورد کسری 10% فوق‎العاده شغل و ثانیاً تغییر رشت…
 • رأی شماره۱۴۷۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص حقوق بازنشستگی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/12/1386        شماره دادنامه: 1470        کلاسه پرونده: 85/831        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای اصغر محمودزاده.        موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 4، 10، 14، 19 و 20 بدوی و 7 تجدیدنظر دیوان عدالت اداری.        مقدمه: الف ـ1ـ شعبه بیستم دیوان در رسیدگی به پرونده کلاسه 81/1622 موضوع شکایت مرتضی باجغلی به طرفیت، 1ـ دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی استان اصفهان 2ـ سازمان بازنشستگی کشور به شرح دادنامه شماره2534 مو…
 • رأی شماره ۱۴۶۶،۱۴۶۷، ۱۴۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال‌مصوبه شماره۱۸۱۶/ت۱۹۹۶۹/هـ‍ مورخ۱۷/۳/۱۳۷۸ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/12/1386        شماره دادنامه: 1466، 1467، 1468        کلاسه پرونده: 86/19، 15، 14        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شکات: 1ـ علی عباس اقدم 2ـ بهروز پیشدادی مطلق 3ـ اردشیر بهروزی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال‌مصوبه شماره1816/ت19969/هـ‍ مورخ17/3/1378 هیأت وزیران.        مقدمه: شکات به شرح دادخواستهای تقدیمی اعلام داشته‎اند، قانون حفاظت در برابر اشعه در تاریخ 20/1/1368 در مجلس شورای اسلامی و آیین‎نامه اجرائی آن در هیأت وزیران به تاریخ 2/2/1369 طی نامه …
 • رأی شماره ۱۵۶۴ الی ۱۵۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال ماده ۲ آیین‏نامه اجرائی و تبصره ۶ الحاقی به ماده واحده قانون انتقال مراقبین بهداشت مدارس به واحدهای آموزشی تابعه وزارت آموزش و پرورش به شماره ۳۳ـ۱۱۶/ت۳۵۳۲۹ه‍ مورخ ۱۸/۹/۱۳۸۵ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 26/12/1386        شماره دادنامه: 1564 الی 1586        کلاسه پرونده: 86/158و ...        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم فاطمه بدیعی ـ فخری عموسلطانی ـ مرضیه قانعی ـ زهرا عظیمی ـ فاطمه فدائی ـ زینت بنیان جوزانی ـ الهام دولتشاهی ـ اعظم زمانی ـ سمیه رفیعی فروشانی ـ مرضیه استکی ـ نجمه تاجمیر ریاحی ـ فاطمه ماندگاری ـ لیلا بهادرانی ـ آسیه حاجیان ـ ثریا آذری ـ شهین کرم‌زاده ـ زهرا رضایی ـ فاطمه سلمانی ـ زهراه ذوالفقاری ـ هاجر پورقاسم ـ مرضیه سلیمان دیری ـ مرضی…
 • رأی شماره ۱۳۵۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بند ۴ مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه مورخ ۳/۱۰/۱۳۸۰ شورای اسلامی شهر اراک

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 16/11/1386        شماره دادنامه: 1358        کلاسه پرونده: 85/619        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای جمشید زند.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند 4 مصوبه یکصدو یازدهمین جلسه شورای اسلامی شهر اراک مورخ 3/10/1380.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شهرداری اراک بدهی اینجانب را بابت جریمه کمیسیون ماده صد در اجرای ماده 73 قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت که اصلاح ماده 32 مقررات مالی شهرداریها است به شش قسط تقسیـم و مبلغ…
 • رأی شماره ۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۷۱۱۰ مورخ ۳/۲/۱۳۸۶ سازمان امور مالیاتی کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 1/2/1387        شماره دادنامه: 53        کلاسه پرونده: 86/391        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: شرکت ایران خودرو.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 7110 مورخ 3/2/1386 سازمان امور مالیاتی کشور.        مقدمه: شاکی طی شکایت‎نامه تقدیمی اعلام داشته است، رئیس سازمان امور مالیاتی کشور در ارتباط با اجرای قانون نحوه تامین هزینه‎های ضروری اتاقهای بازرگانی مصوب 1372 و ماده 64 از موارد الحاقی به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت مصوب 1380 (مصوب …
 • رأی شماره ۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰/۲۵۴۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 11/9/1386        شماره دادنامه: 965        کلاسه پرونده: 85/841        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است، در بخشنامه مورد شکایت و در موضوع تقاضای دی…
 • رأی شماره ۱۴۷۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال مصوبه شماره ۶۹۸ مورخ ۲۶/۷/۱۳۸۲ شورای اسلامی شهر طرقبه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 12/12/1386        شماره دادنامه: 1475        کلاسه پرونده: 84/974        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: سیدعباس باغبان عنبران.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 شورای اسلامی شهر طرقبه.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، شورای اسلامی شهر طرقبه براساس پیشنهاد شهرداری طرقبه مصوبه شماره 698 مورخ 26/7/1382 مبنی بر اخذ مبلغ دوهزار ریال عوارض برای هر سیخ شیشلیک که رستوران داران می‎فروشند، تصویب نموده که مصوب…
 • رأی شماره ۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال تبصره ۷ ماده یک تصویب‏نامه شماره ۲۲۶۸۶ک/ت۳۳۵۰هـ مورخ ۶/۳/۱۳۸۵ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 18/1/1387        شماره دادنامه: 5        کلاسه پرونده: 85/679        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: خانم مریم محمدی.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال تبصره 7 ماده یک تصویب‏نامه شماره 22686ک/ت3350هـ مورخ 6/3/1385 هیأت وزیران.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته‏است، براساس قانون اصلاح بند (ب) تبصره یک ماده 2 قانون اصلاح مقررات بازنشستگی وظیفه مصوب 2/10/1370 مجلس شورای اسلامی، مستخدمان زن با دارا بودن 20 سال سابقه خدمت و بدون شرایط سنی می…
 • رأی شماره ۹۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص ابطال بخشنامه شماره ۱۸۰/۲۵۴۲۶ مورخ ۷/۴/۱۳۸۵ مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:57
          تاریخ: 11/9/1386        شماره دادنامه: 965        کلاسه پرونده: 85/841        مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری.        شاکی: آقای محمدابراهیم شرف الدین.        موضوع شکایت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 180/25426 مورخ 7/4/1385 مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان.        مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، مدیر امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان اصفهان با صدور بخشنامه مورد شکایت وارد حریم قانونگذاری شده است، در بخشنامه مورد شکایت و در موضوع تقاضای دی…