• مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران راجع به طرح جامع شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای توسعه و برنامه‌ریزی استان یزدموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع شهرهای یزد، شاهدیه، حمیدیا         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 22/8/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) شهرهای یزد، شاهدیه و حمیدیا را که توسط این وزارت…
  • مصوبه شورای عالی شهرسازی و معماری ایران درخصوص طرح جامع ناحیه قوچان ـ درگز ایران

    شنبه 28 فروردین 1395 04:57
    استاندار محترم و ریاست شورای برنامه‌ریزی و توسعه استان خراسان رضویموضوع: اعلام مصوبه طرح جامع ناحیه قوچان ـ درگز         در اجرای بند (5) ماده (4) قانون تأسیس شورایعالی شهرسازی و معماری ایران و ماده (42) آیین‌نامه نحوه بررسی و تصویب طرحهای توسعه و عمران محلی، ناحیه‌ای منطقه‌ای و ملی و مقررات شهرسازی و معماری کشور مصوب12/10/1378 هیأت محترم وزیران به استحضار می‌رساند، شورایعالی شهرسازی و معماری ایران در جلسه مورخ 24/7/1385، طرح توسعه و عمران (جامع) ناحیه‌ای قوچان ـ درگز (شامل شهرستانهای قوچان و د…