• اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای

  شنبه 28 فروردین 1395 04:51
  شماره۸۴۹۴۹/ت۴۴۶۹۲هـ                                                                ۲/۵/۱۳۹۱ اصلاح ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای وزارت نیرو هیئت وزیران در جلسه مورخ ۲۰/۱/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۰۰/۲۰/۱۸۳۶۳ مورخ ۲۶/۲/۱۳۸۹ وزارت نیرو و به استناد ماده واحده قانون استفساریه درخصوص اختیار اصلاح اساسنامه سازمانها، شرکتها و مؤسسات دولتی و وابسته به دولت ـ مصوب ۱۳۷۷ ـ تصویب نمود: ماده (۶) اساسنامه شرکتهای سهامی آب منطقه‌ای به شرح زیر اصلاح می‌شود: ۱ـ شرکت سهامی آب منطقه‌ای آذربایجان غر…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای مرودشت، رستم و آمل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۸۲۳۰۲/ت۴۶۸۲۸ک                                                             ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در شهرستانهای مرودشت، رستم و آمل وزارت کشور وزیران عضو کمیـسیون سیاسـی و دفاعی در جلـسه مـورخ ۲۴/۳/۱۳۹۱ بنا به پیشنهادهای شماره ۳۸۸۳۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰، شماره ۳۸۷۹۴/۴۲/۴/۱ مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۰ و شماره ۲۹۲۹۱/۴۲/۴/۱ مورخ ۱/۳/۱۳۹۰ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ و با رعایت جزء (د) بنـد (۱) تصویـب‌نامه شـماره ۱۵۸۸۰۲/ت۳۸۸۵۴هـ مـورخ ۱/…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۸۲۳۹۹/ت۴۵۸۴۶هـ                                                              ۳۱/۴/۱۳۹۱ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان خوزستان وزارت کشور هیئت وزیران در جلسه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۱ بنا به پیشنهاد شماره ۱۳۳۷۶۰/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۹/۱۳۸۹ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ ـ تصویب نمود: الف ـ روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۲۵۰۰۰۰/۱ پیوست که تأیید شده به مهر «پیوست تصویب‌نامه هیئت وزیران» می‌باشد از دهستان جولکی بخش جایزان شهرستان امیدیه منتزع و ب…
 • اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مالی، مصوب ۱۳۷۸

  شنبه 28 فروردین 1395 04:50
  شماره۱۰۰/۱۵۶۴۴/۹۰۰۰                                                                 ۱/۵/۱۳۹۱ جناب آقای محمد سینجلی جاسبی رئیس محترم هیأت مدیره و  مدیرعامل روزنامه رسمی کشور تصویر بخشنامه شماره ۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰ ـ ۳۱/۴/۱۳۹۱ ریاست محترم قوه قضائیه جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل دبیرخانه قوه قضائیه ـ محسن محدث شماره۱۰۰/۱۵۴۵۸/۹۰۰۰                                                              ۳۱/۴/۱۳۹۱ اصلاحیه بند ج ماده ۱۸ آیین‌نامه اجرایی موضوع ماده ۶ نحوه اجرای محکومیتهای مال…