• اصلاحیه دادنامه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره هـ/۹۰/۹۶۳                                                                              ۲۷/۹/۱۳۹۲ اصلاحیه دادنامه شماره ۵۶۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مدیرعامل محترم روزنامه رسمی کشور پیرو نامه شماره هـ/۹۰/۹۶۳ ـ۱۳/۹/۱۳۹۲ موضوع ارسال دادنامه شماره ۵۶۸ ـ ۲۷/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری منتشره در روزنامه رسمی به شماره ۲۰۰۳۳ ـ ۲۰/۹/۱۳۹۲، نظر به اینکه در پرونده کلاسه ۹۰/۹۶۳ هیأت عمومی، اطلاق مصوبه شماره ۱۱۲۹۰۷/ت۲۸۳۳۹هـ ـ ۱۶/۷/۱۳۸۶ هیأت وزیران به لحاظ مغایرت با موازین شرعی ابطال شده است …
 • اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۱۲۵۹/۹۲/دش                                                                   ۲۴/۹/۱۳۹۲ اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء»  (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری اساسنامه «بنیاد بین‌المللی علوم وحیانی اسراء» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۱ دفتر مقام معظم رهبری به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:‌   مقدمه حقیقت زنده و پویای اسلام که از چشمه‌سار عالم ربوبی بر صح…
 • مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۷۱۶/۹۲/دش                                                                   ۱۱/۹/۱۳۹۲ مصوبه تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی  (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی ـ شورای فرهنگ عمومی مصوبه «تأیید انتخاب دبیر شورای فرهنگ عمومی» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۷/۸/۱۳۹۲ وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود:‌ « حجه الاسلام والمسلمین آقای سیدحسین شاهمرادی…
 • مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۷۱۲/۹۲/دش                                                                   ۱۱/۹/۱۳۹۲ مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران  (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی مازندران» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابل…
 • مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۷۱۵/۹۲/دش                                                                   ۱۱/۹/۱۳۹۲ مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل  (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی زابل» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۷/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌ش…
 • مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۷۱۱/۹۲/دش                                                                   ۱۱/۹/۱۳۹۲ مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی شهید بهشتی» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۱۳/۷/۱۳۹۲ وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای ا…
 • مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۷۱۷/۹۲/دش                                                                   ۱۱/۹/۱۳۹۲ مصوبه تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی (مصوب جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسلامی مصوبه «تأیید انتخاب رئیس دانشگاه آزاد اسلامی» که در جلسه ۷۳۹ مورخ ۲۸/۸/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و براساس مصوبه مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ هیأت امناءی دانشگاه آزاد اسلامی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «…
 • تکمیل بند ۵ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه سیاست‌های سوادآموزی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۸۳۱/۹۲/دش                                                                   ۱۳/۹/۱۳۹۲ تکمیل بند ۵ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه سیاست‌های سوادآموزی (مصوب جلسه ۷۳۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) وزارت آموزش و پرورش ـ سازمان نهضت سوادآموزی ماده واحده «تکمیل بند ۵ ـ ۲ ماده ۲ مصوبه سیاست‌های سوادآموزی» که در جلسه ۷۳۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی و بنا به پیشنهاد مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۱ رئیس سازمان نهضت سوادآموزی به تصویب رسیده است، به شرح ذیل برای اجرا ابلاغ می‌شود: «ماده واحده ـ بند ۵ ـ ۲ …
 • سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره۱۰۷۱۸/۹۲/دش                                                                   ۱۱/۹/۱۳۹۲ سند ملی علوم و فناوری‌های سلول‌های بنیادی (مصوب جلسه ۷۳۷ مورخ ۲۳/۷/۱۳۹۲ شورای عالی انقلاب فرهنگی) معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری ـ دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی ستاد راهبری اجرای نقشه جامع علمی کشور ـ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی وزارت علوم، تحقیقات و فناوری ـ وزارت جهاد کشاورزی ـ وزارت صنعت، معدن و تجارت جهاد دانشگاهی ـ مرکز همکاری‌های فناوری و نوآوری ریاست جمهوری شورای تخصصی حوزوی شورای عال…
 • تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۱۵۴۴۷۹/ت۴۹۹۱۰هـ                                                          ۲۷/۹/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تعیین اعضای هیأت حمایت از صنایع موضوع بندهای (۱)، (۲)، (۴) و (۵) ماده (۱) قانون حمایت صنعتی و جلوگیری از تعطیلی کارخانه‌های کشور وزارت صنعت، معدن و تجارت ـ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی هیأت وزیران در جلسه مورخ ۱۷/۹/۱۳۹۲ بنا به پیشنهادهای شماره ۱۸۶۶۲۳/۶۰ مورخ ۲۵/۸/۱۳۹۲ وزارت صنعت، معدن و تجارت و شماره ۱۵۳۸۲۶ مورخ ۶/۹/۱۳۹۲ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد ماده (۱) قانون حمایت صن…
 • تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:55
  شماره ۸۸۱۲۳/ت۴۸۷۷۳هـ                                                      ۱۵/۴/۱۳۹۲ تصویب‌نامه درخصوص تقسیمات کشوری در استان سمنان وزارت کشور هیأت وزیــران در جلسـه مـورخ ۱۸/۱/۱۳۹۲ بنـا به پیشنهـاد شمـاره ۱۲۲۵۸۷/۴۲/۴/۱ مورخ ۲/۱۰/۱۳۹۱ وزارت کشور و به استناد ماده (۱۳) قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری ـ مصوب ۱۳۶۲ـ تصویب نمود: ۱ـ دهستان میغان به مرکزیت روستای میغان از ترکیب روستاها، مزارع و مکانهای زیر مطابق نقشه ۱:۲۵۰۰۰۰ پیوست که تأیید شده به مهر دفتر هیأت دولت است در تابعیت بخش بسطام شهرستان شاه…