• دستورالعمل اجرایی حمایت غذایی

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۳۱۱۳۶/ت ۵۰۵۳۹هـ                                                            ۲۴/۳/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور سازمان هدفمندسازی یارانه‌ها ـ سازمان فناوری اطلاعات ایران هیأت وزیران در جلسه ۱۱/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۱۵۹۸۳ مورخ ۷/۲/۱۳۹۳ وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اجرای بند (۹) ماده (۳) آیین‌نامه اجرایی تبصره (۲۱) قانون بودجه سال ۱۳۹۳ کل کشور، دستورالعمل اجرایی حما…
 • تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان گلستان

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۳۲۸۳۶/ت ۵۰۶۸۵هـ                                                            ۲۷/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به آسیب‌دیدگان ناشی از سیل استان گلستان وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی وزارت نیرو ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران سازمان حفاظت محیط زیست  معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۳۱۷ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ری…
 • تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۳۲۸۳۵/ت ۵۰۶۸۵هـ                                                            ۲۷/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص پرداخت تسهیلات بانکی ارزان قیمت توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از طریق بانک عامل  به آسیب دیدگان ناشی از سیل استان مازندران وزارت کشور ـ وزارت راه و شهرسازی ـ وزارت امور اقتصادی و دارایی معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور ـ بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران هیأت وزیران در جلسه ۲۱/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد شماره ۲۸۳۱۷ مورخ ۲۰/۳/۱۳۹۳ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس جمهور و به …
 • تصویب‌نامه درخصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۳۲۸۳۷/ت ۵۰۶۸۶هـ                                                            ۲۷/۳/۱۳۹۳ تصویب‌نامه درخصوص اقدامات دستگاه‌های اجرایی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسعه سازمان حفاظت محیط زیست ـ معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور هیأت وزیران در جلسه ۱۸/۳/۱۳۹۳ به پیشنهاد معاونت برنامه‌ریزی و نظارت راهبردی رئیس‌جمهور و به استناد اصل یکصد و سی و هشتم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران تصویب کرد: الف ـ دستگاه‌های اجرایی ملی و استانی به منظور اجرای نظام ملی شاخص‌های ارزیابی توسع…
 • رأی شماره ۲۴۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال ماده۸ تفاهم‌نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره ۹۲/۵۸۴                                                                            ۲۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۵/۳/۱۳۹۳         شماره دادنامه: ۲۴۰        کلاسه پرونده: ۹۲/۵۸۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه‌سازان استان مازندران موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۸ تفاهم نامه شماره ۱۹۷۵۳۹/۸۹ ـ ۳/۱۱/۱۳۸۹ منعقده بین سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و سازمان نظام مهندسی ساختمان کشور گردش‌کار: هیأت مدیره انجمن صنفی انبوه سازان استان مازندران به موجب دادخواستی…
 • رأی شماره۲۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۶ مصوبه شماره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۹۱/۱۳۹۳                                                                      ۲۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۵/۳/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۲۳۹      کلاسه پرونده: ۹۱/۱۳۹۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: سازمان بازرسی کل کشور موضوع شکایت و خواسته: ابطـال بنـد ۶ مصـوبه شمـاره ۲۶۱۹۲۲/۴۴۳۰۱ ـ ۲۶/۱۲/۱۳۸۸ هیأت وزیران گردش‌کار: قائم‌مقام رئیس سازمان بازرسی کل کشور و رئیس کمیسیون تطبیق مصوبات دستگاههای اداری با قانون، در سازمان مذکور، به موجب شکایت نامه شماره ۲۳۳۳۴۵ ـ ۶/۱۲/۱۳۹۱ اعلا…
 • رأی شماره ۱۵۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج

  شنبه 28 فروردین 1395 04:56
  شماره هـ/۸۹/۵۰۵                                                                        ۲۰/۳/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه: ۲۹/۲/۱۳۹۳        شماره دادنامه: ۱۵۶       کلاسه پرونده: ۸۹/۵۰۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای سیروس محمدبیگی موضوع شکایت و خواسته: ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج گردش‌کار: آقای سیروس محمدبیگی به موجب دادخواستی ابطال بند یک مصوبه شماره ۳۰ ـ ۱۸/۶/۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر هیدج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «بنده…